نویسنده = محمدرضا فتحی
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

دوره 26، شماره 105، خرداد 1401، صفحه 17-27

10.22034/irm.2022.152942

ابوالفضل خسروی؛ زهرا شفیعی زاده؛ محمدرضا فتحی؛ ، امیرحسین بهروز


ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع

دوره 24، شماره 96، اسفند 1398، صفحه 3-12

محمدرضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمدحسین سلیمانی سروستانی؛ رضا فتحی


بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی

دوره 24، شماره 96، اسفند 1398، صفحه 39-50

مهدی نصراللهی؛ محمدرضا فتحی؛ سحر دهقان؛ علی صابری