تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانال‌های بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌المللی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، دماوند، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی، و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان فروشگاه‌های تلفن همراه در سطح شهر تهران هستند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد. بنابراین حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعداد نمونه، 384 نفر محاسبه شد.
برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛ به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که بر اساس تأیید اساتید و متخصصین این حوزه و همچنین پژوهش‌های پیشین مورد تأیید قرار گرفته است. در مورد روایی‌سازه نیز از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. برای روایی همگرا از معیار AVE (میانگین واریانس استخراج‌شده) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عدم قطعیت بازار و تعهد قراردادی بر تسهیم اطلاعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت داشته ضمن اینکه تسهیم اطلاعات نیز بر عملکرد عملیاتی تأمین‌کننده اثر مثبت دارد. حفاظت نظارتی رابطه عدم قطعیت بازار و تسهیم اطلاعات و همچنین رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطلاعات را تعدیل نکرده اما حفاظت هنجاری و حفاظت شناختی رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطلاعات را تعدیل و رابطه عدم قطعیت بازار و تسهیم اطلاعات را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


 
[1] Handfield, R. B., and Nichols, E. L. (2014). Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ. , Prentice-Hall.
[2] Frazier, G. L., Maltz, E., Antia, K. D., & Rindfleisch, A. (2009). Distributor sharing of strategic information with suppliers. Journal of Marketing, 73(4), 31–43 (Article).
[3] Kim, S. K., McFarland, R. G., Kwon, S., Son, S., & Griffith, D. A. (2011). Understanding governance decisions in a partially integrated channel: A contingent alignment framework. Journal of Marketing Research, 48(3), 603–616 (Article).
[4] Li, J. J., Poppo, L., & Zhou, K. Z. (2008). Do managerial ties in China always produce value? Competition, uncertainty, and domestic vs. foreign firms. Strategic Management Journal, 29(4), 383–400 (Article).
[5] Teece, D. J. (2009). Economic analysis and strategic management. California Management Review, 26(3), 87–110 (Article).
[6] Simatupang, T. M., Wright, A.C., & Sridharan, R. (2002). The knowledge of coordination for supply chain integration. Business Process Management Journal, 8(3), 289–308.
[7] درویش، میترا. (1389). اندازه گیری اثر شلاق چرمی در شبکه های تأمین تحت اشتراک اطلاعات و عدم قطعیت برونزا. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا.
[8] Min, S., Roath, A. S., Daugherty, P. J., & Genchev, S. E. (2005). Supply chain collaboration: What's happening? International Journal of Logistics Management, 16(2), 237–256.
[9] Grewal, R., & Dharwadkar, R. (2002). The role of the institutional environment in marketing channels. Journal of Marketing, 66(3), 82–97.
[10] Cai, S., Jun, M., & Yang, Z. (2010). Implementing supply chain information integration in China: The role of institutional forces and trust. Journal of Operations Management, 28(3), 257–268.
[11] Hitt, M.A., Ahlstrom, D., Dacin, M. T., Levitas, E., & Svobodina, L. (2004). The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs Russia. Organization Science, 15(2), 173–185.
[12] رنانی، محسن. (1385). موجود در: https://fa.wikipedia.org/wiki/ هزینه تراکنش.
[13] عالم تبریز ، اکبـر، بـاقرزاده آذر، محمـد(1391) مـدل تصمیم گیری چندمعیاره تلفیقـی بـرای گـزینش تـامین کننده راهبردی ، دوفصلنامه علمی- تحقیقی راهبردهای بازرگانی ،شماره2.
[14] Felzensztein. Christian, (2001), “Regional Clusters and Their impact on Joint arketingActivities; First Exploratory Insights for an Empirical Cross-Country Analysis” Strathclyde International Business Unit - Department of Marketing.
[15] Cote, R.P. (2008). Influences, practices and opportunities for environmental supply chain management in Nova Scotia SMEs. Journal of Cleaner Production.
[16] هاشمی، مهدی. (1390). ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز شرکت پتروشیمی برزویه با استفاده از روش فازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
[17] Slone, R.E., Mentzer, J.T. and Dittmann, J.P. (2007). Are you the weakest link in your company supply chain? Harvard
Business Review, .org, pp. 116- 127.
[18] کزازی ابوالفضل. آذر،عادل. زنگویی نژاد ، ابوذر(1390). اندازه گیری رقابت پذیری زنجیره های تأمین بـا رویکـرد فازی، فصلنامه علمی- تحقیقی راهبردهـای بازرگـانی ،شماره 2.
[19] Ha Sung Ho, and Krishnan Ramayya (2007). "A hybrid approach to supplier selection for the maintenance of a competitive supply chain", Expert Systems with Applications, Article in press.
[20] کوپال، همایون. (1394). یکپارچه سازی زنجیرۀ تأمین و عملکرد کسب و کار با رویکرد روابط بلند مدت در زنجیرۀ تأمین، فناوری اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات درشرکت سامسونگ الکترونیک ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
[21] فرحمند، هانیه. (1393). بهینهسازی چند هدفۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت با تأکید بر مکان‌یابی مراکز توزیع. پایاننامه کارشناسی ارشد.
[22] رابینز، استیفن. (2013). تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی. ترجمه: سید مهدی الوانی و حسن داناییفرد (1393). تهران: انتشارات صفار.
[23] نیکپی، مهرداد. (1394). تأثیر محیط بیرونی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت عملکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد.
[24] William R. Dill(1985), “Environments as an Influence on Managerial Autonomy,” Administrative Science Quarterly, pp.
409-43.
[25] Chechen L.; Chuang S., Pui-Lai To. (2011); "How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure"; Journal of Business Research, Vol, 64 , No. 7, pp. 728–736.
[26] Hatch J.M. (1997); Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern interpretation; Translated by Danayifard. H.
Afkar Publishing, Tehran, Third Edition.
[27] مهدی پور، سید محمد. (1393). بررسی رابطۀ عدم اطمینان محیطی، تسهیل کنندگان درون سازمانی و روابط بین سازمانی با اشتراک گذاری اطلاعات و کیفیت اطلاعات در مدیریت زنجیرۀ تأمین. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی.
[28] محمدی پور، هیرش. (1389). مدلسازی عدم قطعیت در زنجیره تامین دو سطحی با پارامترهای فازی. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
[29] Beckman, C. M., Haunschild, P. R., & Damon, J. P. (2004). Friends or strangers? Firm-specific uncertainty, market uncertainty, and network partner selection. Organization Science, 15(3), 259–275.
[30] Pfeffer, J., & Salancik, G. (1978). The external control of organizations. New York: Harper & Row.
[31] نوریان، حسین. (1395). موجود در:http://hosseinnourian.com //.
[32] Jia, F., Cai, S., Xu, S. (2014). Interacting effects of uncertainties and institutional forces on information sharing in marketing channels. Industrial Marketing Management, 43, 737–746.
[33] قاصدی، ملیکا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت رابطه و گرایش رابطه بلندمدت بین اعضای کانال بازاریابی بیمه. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران.
[34] Zhou, H., Jr, W.C.B. (2007). Supply Chain Practice and Information Sharing. Journal of Operations Management. 25, pp. 1348-1365.
[35] رحمان سرشت، حسین، و افسر، امیر. (1387). اثر تسهیم اطلاعات بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد زنجیرۀ تأمین. تشدید مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره1، صص 37-48.
[36] Shore, B., & Venkatachalam, A. R. (2003). "Evaluating the information sharing capabilities of supply chain partners: A fuzzy logic model". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(9/10), 804– 824.
[37] غضنفری، مهدی، ریاضی، افشین، کاظمی، مسعود. (1383). مدیریت استراتژیک تأمین کننده. ماهنامۀ علمی-آموزشی تدبیر، شماره 136، صص.51- 59.
[38] Gera, A.W., Taco, V. and Dirk Pieter, D. (2008). The influence of business conditions on supply chain information-sharing mechanism: A study among supply chain links of SMEs. Int. J. Production Economics 113, pp. 706-720.
[39] Zhao, X., Xie, J., & Zhang, W.J. (2002). The impact of information sharing and order-coordination on supply chain performance. Supply Chain Management: an International Journal, 7 (1), 24–40.
[40] Lin, F., Huang, S., Lin, S. (2002). Effects of information sharing on supply chain performance in electronic commerce . IEEE Transactions on Engineering Management, 49 (3), 258–268.
[41] Boyd, B. K., & Fulk, J. (1996). Executive scanning and perceived uncertainty: A multidimensional model. Journal of Management, 22(1), 1 (Article).
[42] Mentzer, J. T., Min, S., & Zacharia, Z. G. (2000). The nature of interfirm partnering in supply chain management. Journal of Retailing, 76(4), 549–568.
[43] Kwon, I.-W.G., Suh, T. (2004). Factors affecting the level of trust and commitment in supply chain relationships. Journal of Supply Chain Management, 40 (2), 4–14.
[44] Anderson, E., Weitz, B.A. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels. Journal of Marketing Research, 29 (1), 18–34.
[45] Li, S., & Lin, B. (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management. Decision Support Systems, 42(3), 1641–1656.
[46] بیک محمدلو، حسن. (1389). چابکی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فناوری اطلاعات. صنعت خودرو. شماره141، صص 43-48.
[47] Ruephuwan, C. (2005). Decision making approaches for information sharing in a supply chain. Industrial Engineering, Graduate School of Clemson University.
[48] Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests. Thousand Oaks, CA: Sage.
[49] Oxley, J. E., & Yeung, B. (2001). E-commerce readiness: Institutional environment and international competitiveness. Journal of International Business Studies, 32(4), 705–723.
[50] Carson, S. J., Madhok, A., & Wu, T. (2006). Uncertainty, opportunism, and governance: The effects of volatility and ambiguity on formal and relational contracting. Academy of Management Journal, 49(5), 1058–1077 (Article).
[51] Yang, Z., Su, C., & Fam, K. -S. (2012). Dealing with institutional distances in international marketing channels: Governance strategies that engender legitimacy and efficiency. Journal of Marketing, 76(3), 41–55, http://dx.doi.org/10.1509/jm.10.0033 (Article).
[52] Zhou, K. Z., & Poppo, L. (2010). Exchange hazards, relational reliability, and contracts in China: The contingent role of legal enforceability. Journal of International Business Studies, 41(5), 861–88.
[53] Doney, P.M., & Cannon, J. P. (1997). An examination of the nature of trust in buyer–seller relationships. Journal of Marketing, 61(2), 35–51.
[54] Noordewier, T. G., John, G., & Nevin, J. R. (1990). Performance outcomes of purchasing arrangements in industrial buyer–vendor relationships. Journal of Marketing, 54(4), 80–93.
[55] Rindfleisch, A., & Heide, J. B. (1997). Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. Journal of Marketing, 61(4), 30 (Article).
[56] Gabrielsson, M., Kirpalani, V. H. M., & Luostarinen, R. (2002). Multiple channel strategies in the European personal computer industry. Journal of International Marketing, 10(3), 73–95 (Article).
[57] Shervani, T. A., Frazier, G., & Challagalla, G. (2007). The moderating influence of firm market power on the transaction cost economics model: An empirical test in a forward channel integration context. Strategic Management Journal, 28(6), 635–652.
[58] Wang, X., Yang, B., & McLean, G. N. (2007). Influence of demographic factors and ownership type upon organizational learning culture in Chinese enterprises. International Journal of Training and Development, 11(3), 154–165.
[59] حنفی زاده، پیام، زارع، احد. (1391). روش تحلیل ساختارهای چند سطحی با استفاده از نرم افزار smartpls. انتشارات ترمه.
[60] Nyaga, G.N., Whipple, J.M., & Lynch, D.F. (2010). Examining supply chain relationships: Do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ? Journal of Operations Management, 28, 101–114. doi:10.1016/j.jom.2009.07.005.