دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 1-136 
2. رقص سماع

صفحه 3-5

سعید تقوایی گنجه‌علی