دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، زمستان 1398، صفحه 1-124 
8. اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی

صفحه 81-95

گلرخ ذوالفقاری فرد؛ علی عباسیان