دوره و شماره: دوره 24، شماره 98، تابستان 1399، صفحه 1-122 
3. خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن

صفحه 9-26

رضا عابدی؛ سلمان امام جمعه زاده


6. شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها

صفحه 45-58

مرتضی رشیدی؛ فرشید ذوالعلی؛ فرحناز حاج ابراهیمی