نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌بندهای لاستیکی اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • آروماتیسیته‌ی کم بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • آزمون تایر معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 73-80]
 • آزمون جاده‌ای خودرو هدف‌ها و امکانات شرکت آزمون جاده‌ای خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 101-105]
 • آزمون عایقی نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • آزمون‌های مکانیکی مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • آزمون همبستگی پیرسون تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • آژانس مواد شیمیایی اروپا قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • آسترلاستیکی مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 37-53]
 • آستری داخلی تایر ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • آستری داخلی تایر ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]
 • آکوستیک بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • آلیاژ بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]
 • آلیاژ مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 17-29]
 • آلیاژ NBR/PVC نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • آلیاژهای پلیمری پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • آلی‌رس کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • آموزش لاستیک بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • آموزش مهندسی بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • آمیزه‌‌سازی بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • آمیزه‌کاری لاستیک کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • آمیزه های الستیکی بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 75-89]
 • آمیزه‌های لاستیکی ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 56-64]
 • آمیزه‌های لاستیکی بسیار پرشده مروری بر انباشتگی و مدل‌های سینتیکی تشکیل شبکه‌ی پُرکننده در آمیزه‌های لاستیکی بسیار پُرشده [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 4-14]
 • آمیزه‌ی رویه کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • آنالیز ارتعاش نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • آنالیز دما نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • آنتروپی شانون بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]
 • آنتروپی شانون شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • آنتی‌اکسیدانت‌ها افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • آینده‌ی استانداردهای بین‌المللی تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]

ا

 • ابعاد زنجیره تامین دیجیتال واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • اپکس بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • اتحادیه‌ی اروپا آشنایی با قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 20-30]
 • اتلاف به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • اتیلن تیورا تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • اثر انگشت استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • اثربخشی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • اثر پروانه ای بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • اثر گذاری نانو ذرات مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • اختلاط مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • اختلاط مواد اولیه در فاز مایع نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]
 • ارتباطات بازاریابی دیجیتال (DMC) نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • ارتقاء شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]
 • ارزش جریان وجه نقد بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]
 • ارزیابی ریسک ایمنی ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • ارزیابی عملکرد ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • ازکارافتادگی مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 37-53]
 • استاندارد استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • استاندارد ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 5-6]
 • استاندارد انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 3-4]
 • استاندارد PMBOK بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • استاندارد بین‌المللی فرایند دریافت E- Mark [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 28-35]
 • استاندارد تایر نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • استانداردسازی رویکرد استانداردسازی تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 7-10]
 • استانداردهای 85‌گانه معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 86-100]
 • استانداردهای 85گانه استانداردهای 85گانه‌ی خودرو و روش‌های آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 68-72]
 • استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 81-82]
 • استانداردهای ایمنی و کیفی تایر استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 17-27]
 • استانداردهای بین‌المللی تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]
 • استانداردهای بین المللی تایر استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 17-27]
 • استانداردهای تایرهای سواری و باری ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 5-6]
 • استانداردهای جدید استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 81-82]
 • استانداردهای زیست محیطی تایر استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 17-27]
 • استانداردهای ملی رویکرد استانداردسازی تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 7-10]
 • استانداردهای ملی اقدام‌های انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص تدوین استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 11-16]
 • استانداردهای ملی تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]
 • استانداردهای ملی تایر ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 5-6]
 • استانداردهای نوین تایر اقدام‌های انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص تدوین استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 11-16]
 • استانداردهای نوین تایر انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 3-4]
 • استایرن بوتادین رابر مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • استحکام کششی بررسی تجربی ویژگی‌های مکانیکی، رئولوژیکی و سایش نانوکامپوزیت‌های کائوچوی طبیعی/ نانو رُس، تهیه شده با روش اختلاط مذاب [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 4-12]
 • استحکام مکانیکی بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • استراتژی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • استراتژی زیست محیطی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • استراتژی کلان انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP) [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 52-63]
 • استفاده از مواد تایر در تایر نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • اصطکاک زنجیره منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • اصطکاک شناسی اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • اصل 44 خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 31-39]
 • اصلاح سطح بررسی روش‌های اصلاح سطح سیلیکا با عامل‌های پلیمری و استفاده از آن در کامپوزیت‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 22-35]
 • اصلاح شیمیایی لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • اطلاعات بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • اعتمادآفرینی بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 61-71]
 • اعتماد سازمانی مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 67-83]
 • افزودنی‌های دوست‌دار محیط‌زیست فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • افزودنی‌های رایج فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • افزودنی‌های شیمیایی افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • اقتصاد ایران خروج نسبی سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت و معدن و تمایل به سایر بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 75-77]
 • اکریلو نیتریل بوتادی‌ان آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • اکسترودر بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • اکسترودر بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • اکسیداسیون تایر بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • اکسیدگرافن تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • الاستومر مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • الاستومر تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • الاستومر استایرن بوتادین مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • الاستومر بلورمایع مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • الاستومر ترموپلاستیک آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • الاستومرهای مهندسی الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • الزام‌های قانون ریچ قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • الگوریتم‌های طبقه‌بندی MLP سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • الگوی باینری محلی راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]
 • المان محدود مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • امنیت شغلی بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • امواج فراصوتی استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]
 • انباشتگی پُرکننده مروری بر انباشتگی و مدل‌های سینتیکی تشکیل شبکه‌ی پُرکننده در آمیزه‌های لاستیکی بسیار پُرشده [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 4-14]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد تلفیقی QFD و VIKOR در شرایط عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: صنایع لاستیک یزد) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 73-87]
 • انتشار دی‌اکسید‌کربن فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • انتقال حرارت شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 57-63]
 • انتقال فناوری بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • انجمن صنفی صنعت تایر اقدام‌های انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص تدوین استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 11-16]
 • انجمن لاستیک اروپا قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • اندازه و مساحت سطح ویژه ذرات ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • انرژی فعال‌سازی مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • انعطاف‌پذیری بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • انعطافپذیری زنجیر منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • انگیزش الهام‌بخش بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 49-62]
 • ایران تایر شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]
 • ایمنی فعال تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • اینترنت اشیاء تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]

ب

 • بادگیر فنری روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • بازاریابی اخلاقی بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 61-71]
 • بازاریابی الکترونیکی الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران) [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 52-70]
 • بازاریابی صنعتی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • بازده سهام بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]
 • بازیافت خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • بتن خالص خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • بتن لاستیکی خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • بدبینی تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • بدبینی سازمانی تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • برچسب تایر نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • برچسب‌گذاری تایر فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • برنامه‌ریزی آرمانی بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • برنامه‌ریزی تولید به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • برندسازی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • برندسازی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • بلت طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 15-21]
 • بلت شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • بلت شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]
 • بلت بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • بهبود خدمات بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر بهبود خدمات پس از فروش [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 64-74]
 • بهبود عملکرد بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • بهره‌وری بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • بهره‌وری خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • بهره وری شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]
 • بهینه‌سازی کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • بهینه‌سازی کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • بهینه‌سازی چند معیاری بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]
 • بورس اوراق بهادار تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]

پ

 • پارادایم کیفیت مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • پارامتر حلالیت مروری بر روش‌های ارزیابی حلالیت آمیزه‌های بسپاری [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 36-51]
 • پارامتر حلالیت هانسن مروری بر روش‌های ارزیابی حلالیت آمیزه‌های بسپاری [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 36-51]
 • پارامتر نظم مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • پاسخگویی اجتماعی مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 75-91]
 • پالس انژکتور تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 26-35]
 • پایداری گرمایی مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • پایش برخط استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • پخت بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • پخت سنج مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • پخت گوگردی آمیزه‌ی لاستیکی مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • پخت‎نگاشت مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • پراکنش استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • پراکنش ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]
 • پرس‌های پخت وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • پرکننده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • پرکننده‌ها افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • پژوهش لاستیک بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • پلی‌پروپیلن نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • پلی وینیلیدین فلوراید بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]
 • پودر لاستیک خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • پودر لاستیک بازیافتی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • پویایی سیستم بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • پیچیدگی متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • پیرسازی تسریع‌یافته مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • پیرشدگی پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • پیرشدگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • پیرشدگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]
 • پیزورسیستیو مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 11-28]
 • پیش‌بینی تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • پیوندزنی پلیمر بررسی روش‌های اصلاح سطح سیلیکا با عامل‌های پلیمری و استفاده از آن در کامپوزیت‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 22-35]
 • پیوند مشتری تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]
 • پیوندهای کسب‌وکار مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]

ت

 • تاب‌آور مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • تاپسیس فازی برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • تاپسیس فازی (FTOPSIS) ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • تاپسیس فاصله‌ای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • تاگوچی بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • تایر مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • تایر تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 39-48]
 • تایر نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • تایر بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • تایر مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • تایر مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]
 • تایر مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • تایر شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 57-63]
 • تایر تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 27-35]
 • تایر بایاس ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • تایر خاکی‌رو استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • تایر دوچرخه استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 36-45]
 • تایر رادیال کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • تایر رادیال طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 15-21]
 • تایر رادیال سواری شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • تایر‌سازی ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • تایر سبز بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • تایر سبز نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • تایر سبز فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • تایر صنعتی استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • تایر غیربادی (تایر مفهومی) نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • تایر کشاورزی استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • تایر موتورسیکلت استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 36-45]
 • تایرهای بایاس بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • تایرهای رادیال بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • تایرهای ضایعاتی خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • تایر هوشمند تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • تبدیل فوریه سریع دوبعدی راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • تبلیغات دهان‌به‌دهان تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • تجربه خرید مشتری بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 89-98]
 • تجربه‌ی زمان مصرف تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • تجزیه و تحلیل محیطی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • تجهیزات برش وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • تحلیل رابطه‌ی خاکستری- سلسله مراتبی بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]
 • تحلیل رگرسیون کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • تحلیل رگرسیون کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • تحلیل رگرسیون طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 15-21]
 • تراوایی تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • ترغیب ذهنی بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 49-62]
 • ترکیب لاستیکی استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]
 • ترکیب‌های آروماتیک روغن‌های فرایندی و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 53-67]
 • ترموپلاستیک الاستومر شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 39-47]
 • تزریق شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 39-47]
 • تسهیم اطلاعات تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • تشخیص خطا سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • تصاویر اشعه ایکس راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • تصاویر اشعه ایکس راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP) [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 52-63]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • تصویر برند بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • تعریف کیفیت مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • تعریف و پیدایش علوم درشت‌مولکول‌ها هشتاد سال علوم درشت‌مولکول‌ها: از آغاز تولد تا نانوبسپارها، زیست‌بسپارها و بسپارهای خودسوارش (با تأکیدی بر فعالیت‌های اروپاییان) (بخش اول) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 36-48]
 • تعلق سازمانی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • تعهد تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • تعهد مشتری به برند تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • تغییر تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • تغییر جدید مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • تقویت کنندگی مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]
 • تقویت‌کننده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • تکنیک های اختلاط لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • تمیز کردن اولتراسونیک روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • تمیز کردن لیزری روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • تمیز کردن یخ خشک روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • توان استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • توانمندی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • توزیع ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]
 • توزیع‌پذیری اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 31-39]
 • توزیع فشار عمودی مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • توسعه خدمات جدید تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • توسعه کارآفرینی مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 75-91]
 • توسعه‌ی استانداردها رویکرد استانداردسازی تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 7-10]
 • توسعه‌ی ‌پایدار ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • توسعه‌ی پایدار ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • توسعه‌ی صنعت تایر ایران انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 3-4]
 • تولید ناب به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]

ج

 • جای‌گزینی مواد شیمیایی آشنایی با قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 20-30]
 • جذابیت تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • جذب اتمی بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • جغرافیای روستایی و تعاونی تولید بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • جهندگی استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]
 • جو سازمانی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]

چ

 • چابک مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • چابکی بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • چابکی سازمان بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • چابکی فکری نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]
 • چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران) [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 52-70]
 • چسبندگی طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 15-21]
 • چسبندگی تایر به جاده خیس نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • چشم‌انداز کیفیت مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • چقرمگی پلاستیک مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • چگالی پیوندهای عرضی بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]

ح

 • حسگر‌های کرنشی انعطاف‌پذیر مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 11-28]
 • حفظ فشار باد تایر ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • حفظ فشار باد تایر ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]
 • حمل‌ونقل هوشمند تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]

خ

 • خدمات پس از فروش بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر بهبود خدمات پس از فروش [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 64-74]
 • خستگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • خستگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]
 • خصوصی‌سازی خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • خط اختلاط وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • خلاقیت بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 49-62]
 • خلق ارزش مشتری تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]
 • خواص رئولوژیکی بهبود ویژگی‌های نفوذناپذیری و فیزیکی- مکانیکی اینرلاینر با تهیه‌ی نانوکامپوزیت/نانوسیلیکا با پایه‌ی مخلوط CIIR / NR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 40-45]
 • خواص رئولوژیکی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • خواص رئولوژیکی نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • خواص فیزیکو مکانیکی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • خواص کاربردی تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • خواص لاستیک لیگنین دار لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • خواص مکانیکی پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • خواص مکانیکی مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • خواص مکانیکی تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • خواص مکانیکی مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]
 • خواص مکانیکی بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 75-89]
 • خودرو سنگین بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • خودروهای الکتریکی نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • خودروهای خودران و تایرهای آن‌ها نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]

د

 • دانش بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • دانش سازمانی بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • درخت هوآ استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • درگیری ذهنی مصرف‌کننده با فراورده تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • درماندگی مالی تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • دریافت E- Mark فرایند دریافت E- Mark [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 28-35]
 • دستگاه‌ها ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • دستورالعمل‌های استاندارد در رابطه با صدای تایر نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • دل‌بستگی به نام تجاری تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • دما شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 57-63]
 • دمای شفاف شدن مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • دوام تایر شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • دوام تایر شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]
 • دوده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • دوده تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 39-48]
 • دوده مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]
 • دیماتل فازی تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • دیمتل شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • دیمتل شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]

ذ

 • ذخیره‌ی احتیاطی تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • ذرات تقویت کننده مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]

ر

 • رادیال باری برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • رزین اپوکسی بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • رزین اپوکسی مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • رزین‌های فنولی ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 56-64]
 • رزین‌های هیدروکربنی ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 56-64]
 • رسانایی الکتریکی مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]
 • رسانه‌های اجتماعی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • رضایت شغلی بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • رضایت کارکنان تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 59-77]
 • رضایت مشتری تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]
 • رضایت مشتری بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • رطوبت ظاهری و نهان ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • رفتار بلورمایع مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • رفتار پخت نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • رفتار تغییر تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • رفتار حرارتی مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • رفتار خرید مشتریان بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 61-71]
 • رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 99-113]
 • رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 59-77]
 • رفتار شکایت تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • رفتار کارآفرینانه مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 67-83]
 • رفتار مصرف‌کننده شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • رفتگی اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • رقابت‌پذیری شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • رقابتی کردن خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • رهبری تحول‌گرا بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 49-62]
 • رهبری تحول‌گرا بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]
 • رهبری کارآفرینانه نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]
 • روتور ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]
 • روش بهترین و بدترین بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • روش تاگوچی بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]
 • روش تحلیلی تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 27-35]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • روش موتورخاموش نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • روش‌های آزمون استانداردهای 85گانه‌ی خودرو و روش‌های آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 68-72]
 • روش‌های تولید مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]
 • روش وستینگهاوس تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • روغن پالم اپوکسید شده بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 92-100]
 • روغن فرایندی روغن‌های فرایندی و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 53-67]
 • روغن فرایندی بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • روغن‌های فرایندی بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 92-100]
 • روندهای آموزش و پژوهش بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • رویکرد سیستمی هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 25-38]
 • ریخت‌شناسی بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • ریزساختار پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • ریزمکانیک هشتاد سال علوم درشت‌مولکول‌ها: از آغاز تولد تا نانوبسپارها، زیست‌بسپارها و بسپارهای خودسوارش (با تأکیدی بر فعالیت‌های اروپاییان) (بخش اول) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 36-48]

ز

 • زمان پخت بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 5-15]
 • زمان پخت مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • زمان تحویل تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • زمان رام استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • زمان‌سنجی تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • زمانمندی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • زنجیره تأمین بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • زنجیره تامین دیجیتال واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • زنجیره‌ی تأمین ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد تلفیقی QFD و VIKOR در شرایط عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: صنایع لاستیک یزد) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 73-87]
 • زنجیره‌ی تأمین ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]

س

 • ساختار ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • ساختار شبکه تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • ساختارگرایان جدید متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • سازگارکننده مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 17-29]
 • سازمان ملی استاندارد استانداردهای 85گانه‌ی خودرو و روش‌های آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 68-72]
 • سازمان ملی استاندارد استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 81-82]
 • سازمان ملی استاندارد ایران رویکرد گروه خودروسازی سایپا در خصوص استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 83-85]
 • سامانه‌های آزمون تایر گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 106-113]
 • سامانه‌ی پخت تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • سایت‌های فروش لاستیک بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 89-98]
 • سایش بررسی تجربی ویژگی‌های مکانیکی، رئولوژیکی و سایش نانوکامپوزیت‌های کائوچوی طبیعی/ نانو رُس، تهیه شده با روش اختلاط مذاب [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 4-12]
 • سایش استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • سایش تایر بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • سبک تصمیم‌گیری خرید شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • سبکِ زندگی بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • سپر شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 39-47]
 • ستانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو رویکرد گروه خودروسازی سایپا در خصوص استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 83-85]
 • سدگری تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • سرعت از دست دادن فشار باد بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • سرعت پخت مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • سرمایه‌گذاران نهادی بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]
 • سرمایه‌ی اجتماعی مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • سرمایه‌ی اجتماعی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی ارتباطی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی ساختاری بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی شناختی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی فکری بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 71-80]
 • سرمایه‌ی فکری بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • سرمایه‌ی فکری مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • سطح استوانه‌یی مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • سفتی پیچشی بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • سناریوپردازی سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • سند چشم‌انداز 1404 تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • سوانگاری گازی وارونه مروری بر روش‌های ارزیابی حلالیت آمیزه‌های بسپاری [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 36-51]
 • سوپرمارکت به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • سیال بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • سیال فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • سیال بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • سیبرنتیک بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • سیستم پخت بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]
 • سیستم پخت تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • سیستم کنترل هوشمند سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • سیستم‌های بسپاری برای نیازمندی‌های بشر هشتاد سال علوم درشت‌مولکول‌ها: از آغاز تولد تا نانوبسپارها، زیست‌بسپارها و بسپارهای خودسوارش (با تأکیدی بر فعالیت‌های اروپاییان) (بخش اول) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 36-48]
 • سیلیکا بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • سیلیکا تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 39-48]
 • سیلیکا بررسی روش‌های اصلاح سطح سیلیکا با عامل‌های پلیمری و استفاده از آن در کامپوزیت‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 22-35]
 • سیلیکا مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • سیلیکا مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]
 • سیلیکای رسوبی ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • سینتیک مطالعه‌ی مروری بر سینتیک، سازوکار و مدل‌سازی ریاضی فرایند ولکانیزاسیون در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 13-25]
 • سینتیک پخت مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]

ش

 • شاخص‌های پایداری ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]
 • شاخص‌های عملکردی ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • شانون فاصله‌ای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • شایستگی بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • شبکه عصبی مصنوعی تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • شبکه های اجتماعی تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]
 • شبکه های اجتماعی نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • شبیه سازی مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • شتابدهنده تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 106-113]
 • شرکت های بیمه نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • شرکت های کوچک و متوسط تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]

ص

 • صادرات قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • صنایع پایین‌دستی قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • صنایع لاستیک افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • صنعت بیمه تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • صنعت پلاستیک بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • صنعت پلاستیک متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • صنعت تایر قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • صنعت تایر تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • صنعت تایر چرا توسعه‌ی صنعت تایر ضرورتی ناگزیر است؟ [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 5-12]
 • صنعت تایر ایران الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران) [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 52-70]
 • صنعت خودروسازی قانون ریچ در صنعت خودروی ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 42-44]
 • صنعت قطعه‌سازی قانون ریچ در صنعت خودروی ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 42-44]
 • صنعت لاستیک سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • صنعت لاستیک شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • صنعت لاستیک ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • صنعت لاستیک ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]

ض

 • ضریب پُرشدگی استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]

ط

 • طراحی آمیزه‌ی لاستیکی طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 15-21]
 • طرح آزمایش کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • طرح آزمایش کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • طول تماس مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • طول عمر انبارداری مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • طیف رنگی ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]

ظ

 • ظرفیت تولید بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • ظرفیت تولید بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • ظرفیت یادگیری سازمانی مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 55-71]

ع

 • عامل پیونددهنده سیلان‌دار مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]
 • عامل‌دارکردن تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • عایق گرمایی مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]
 • عدم قطعیت تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • عدم ‌قطعیت‌فازی تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • علم شبکه متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • عمر کارکردی پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • عملکرد بازاریابی نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • عملکرد سازمان مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • عملکرد سازمان بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • عملکرد شرکت تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]
 • عملکرد کارکنان بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • عملکرد مالی تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]
 • عوامل پخت افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • عوامل فعال سطحی ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • عیب‌یابی تایر راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • عیب‌یابی تایر راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]

غ

 • غربال‌گری کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • غربال‌گری لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • غربال‌گری الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]

ف

 • فرایند پخت لاستیک‌ها مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی فازی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • فرایند تحلیل شبکه‌یی انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP) [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 52-63]
 • فرایند تولید دوده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • فرایند غلطک کاری فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • فرسودگی حرارتی بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]
 • فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 55-71]
 • فریبرز عوض ملایری حدیث دوست [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 4-10]
 • فشار باد تایر بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • فشار باد تایر تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 26-35]
 • فشار باد تایر ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • فشار باد تایر ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]
 • فضای آزاد منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • فضای محصول متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • فلوروالاستومر بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]
 • فناوری اطلاعات نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 63-76]
 • فناوری صنعت تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]
 • فناوری‌های آغازین بسپارها هشتاد سال علوم درشت‌مولکول‌ها: از آغاز تولد تا نانوبسپارها، زیست‌بسپارها و بسپارهای خودسوارش (با تأکیدی بر فعالیت‌های اروپاییان) (بخش اول) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 36-48]
 • فناوری های زنجیره تامین دیجیتال واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • فناوری هوشمند واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • فیلتر گوسی و میانه راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]

ق

 • قابلیت بازاریابی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • قابلیت های زیست محیطی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • قاصدک روسی استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • قالب روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • قالب‌تایر وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • قانون REACh روغن‌های فرایندی و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 53-67]
 • قانون آرنیوس پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • قانون ریچ مروری بر قانون ریچ و الزام‌های آن دررابطه با صادرات محصولات به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 5-8]
 • قانون ریچ قانون ریچ و محیط‌زیست [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 9-11]
 • قانون ریچ قانون ریچ و تایر سبز [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 12-15]
 • قانون ریچ قانون ریچ و توسعه‌ی صادرات [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 16-19]
 • قانون ریچ آشنایی با قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 20-30]
 • قانون ریچ قانون ریچ در صنعت خودروی ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 42-44]
 • قانون ریچ قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • قانون ریچ معرفی آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 73-77]
 • قانون ریچ تأثیر قانون ریچ بر قیمت تمام‌شده‌ی تایر رادیال سواری [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 78-79]
 • قانون ریچ گزارش کمیته‌ی دائمی سیاست‌گذاری و ترویج قانون‌ها و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 80-82]
 • قانون ریچ دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی “ نگرش‌های نوین در ارزیابی مواد اولیه با نگاه ویژه به قانون ریچ” [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 83-84]
 • قانون ریچ برگزاری دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی الزام‌های قانون ریچ در محل کارخانه‌ی کویرتایر واقع در شهر بیرجند [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 84-84]
 • قانون ریچ پرسش‌های پرتکرار در حوزه‌ی الزام‌های قانون ریچ در صنعت لاستیک [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 85-91]
 • قانون ریچ پیوست الف قانون ریچ (REACh) فهرست مواد با اهمیت بسیار بالا (SVHC) [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 92-97]
 • قانون ریچ پیوست ب قانون ریچ (REACh) پیوست XVII: فهرست مواد محدود شده [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 98-115]
 • قصد خرید تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • قطعه بندی تصویر راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]

ک

 • کائوچوهای مهندسی کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • کائوچوی احیا‌شده مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • کائوچوی استایرن بوتادی‌ان بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 92-100]
 • کائوچوی طبیعی بررسی تجربی ویژگی‌های مکانیکی، رئولوژیکی و سایش نانوکامپوزیت‌های کائوچوی طبیعی/ نانو رُس، تهیه شده با روش اختلاط مذاب [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 4-12]
 • کائوچوی طبیعی استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • کائوچوی طبیعی فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • کائوچوی نیتریل بوتادین بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]
 • کارآفرینی مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 55-71]
 • کارایی زیست محیطی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • کارت امتیازات متوازن انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP) [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 52-63]
 • کامپوزیت های هیبریدی مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]
 • کانال‌های بازاریابی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • کانالهای بازاریابی تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • کاهش حجم دولت خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • کپالی بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • کپراس شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • کره‌ی حلالیت مروری بر روش‌های ارزیابی حلالیت آمیزه‌های بسپاری [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 36-51]
 • کسب‌وکارهای صنعتی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • کلمات کلیدی: پرکننده های طبیعی بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 75-89]
 • کلمات کلیدی: تایر بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • کلمات کلیدی: صنعت تایر روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • کمپلکس اکسیدروی با سیلیکا بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • کنترل بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • کیفیت استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • کیفیت خدمات تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • کیفیتِ زندگی کاری بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • کیفیت محصول تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]

گ

 • گرافن تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • گرایش به کارآفرینی تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]
 • گرماسنجی روبشی تفاضلی مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • گروه صنعتی بارز نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • گروه صنعتی بارز معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 86-100]
 • گروه صنعتی بارز برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • گروه صنعتی بارز تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • گروه صنعتی بارز ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • گفت‌وگو گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 106-113]
 • گوگرد بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]
 • گوگرد پلیمری اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 3-14]

ل

 • لاتکس استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • لاستیک بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • لاستیک مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • لاستیک‌های مهندسی لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • لغزش مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • لیگنین لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]

م

 • ماتریس تأثیرات متقاطع ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]
 • ماتریس تأثیرهای متقاطع سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • ماسک محافظ مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • ماسک محافظ کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • ماسک محافظ لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • ماسک محافظ الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • ماشین برش وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • ماشین پرس پخت تایر سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • ماشین‌سازی ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • ماندگاری فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • مانع‌ها استقرار شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • مجوز مواد شیمیایی بااهمت بسیار بالا قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • محورگریزی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]
 • مخلوط لاستیکی تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • مدل آرنیوسی مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • مدل اسپرولز و کندال شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • مدل رگرسیون استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]
 • مدل‌سازی مطالعه‌ی مروری بر سینتیک، سازوکار و مدل‌سازی ریاضی فرایند ولکانیزاسیون در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 13-25]
 • مدل‌سازی بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • مدلسازی فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مدلسازی پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • مدلسازی بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • مدل‌سازی آماری کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • مدل‌سازی پویای سیستم تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • مدل‌سازی تایر بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • مدل سطح پاسخ کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • مدل کاستر بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • مدل کاستر بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • مدل گسکل فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مدل‌های احتمالی کنترل موجودی تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • مدل‌های پدیده‌نگری مطالعه‌ی مروری بر سینتیک، سازوکار و مدل‌سازی ریاضی فرایند ولکانیزاسیون در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 13-25]
 • مدل‌های زنجیره تأمین لارج مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • مدل‌های سینتیکی انباشتگی مروری بر انباشتگی و مدل‌های سینتیکی تشکیل شبکه‌ی پُرکننده در آمیزه‌های لاستیکی بسیار پُرشده [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 4-14]
 • مدل‌های مکانیزمی مطالعه‌ی مروری بر سینتیک، سازوکار و مدل‌سازی ریاضی فرایند ولکانیزاسیون در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 13-25]
 • مدل ویلیامز- لاندل- فِری مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • مدول الاستیک بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 5-15]
 • مدیریت ارتباط با مشتری نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 63-76]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 63-76]
 • مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • مدیریت بچ استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • مدیریت دانش بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • مدیریت راهبردی تامین‌کننده تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]
 • مدیریت راهبردی منابع انسانی هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 25-38]
 • مدیریت ریسک بازار تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • مدیریت ریسک تجاری سازی تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • مدیریت زنجیره‌ی تأمین پایدار ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • مدیریت کیفیت جامع شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • مدیریت کیفیت جامع شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • مدیریت کیفیت جامع تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]
 • مدیریت کیفیت جامع مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • مدیریت منابع انسانی هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 25-38]
 • مدیریت منابع انسانی بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • مراحل پخت اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 3-14]
 • مراقبت وضعیت (CM) نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • مرکز آزمون تایر معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 86-100]
 • مرکز ملی آزمون جاده‌ای هدف‌ها و امکانات شرکت آزمون جاده‌ای خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 101-105]
 • مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 73-80]
 • مزیت رقابتی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • مشارکت در پروژه بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]
 • مشارکت مشتری تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]
 • مشاغل خرد و کوچک نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]
 • مشتری بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر بهبود خدمات پس از فروش [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 64-74]
 • مشتری نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 63-76]
 • مشخصات پخت مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • مشخصه‌های انتقال پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • مصرف انرژی بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • مصرف سوخت تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 26-35]
 • مصرف سوخت فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • معیارهای ارزیابی کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • معیارهای ارزیابی لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • معیارهای ارزیابی الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مقاومت به سایش بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 5-15]
 • مقاومت در برابر تغییرات تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • مقاومت غلتشی مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی مصرف سوخت [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 44-48]
 • مقاومت غلتشی مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • مقاومت غلتشی فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • مقاومت غلتشی مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • مقاومت غلتشی تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 27-35]
 • مقاومت غلطشی نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • ملاحظه‌های فردی بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 49-62]
 • ممیزی دانش بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • منابع انسانی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • منابع انسانی بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • منابع انسانی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]
 • منابع انسانی راهبردی تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • مهارت بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • مهارت‌های ارتباطی مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 67-83]
 • موتورهای درون‌چاهی مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 37-53]
 • میدان آزمون نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • میدان آزمون معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 73-80]
 • میشلین استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • میل به ترک پروژه بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]

ن

 • ناب مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • نانوذره‌ها نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • نانوذره‌های سیلیکا اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 31-39]
 • نانو رس بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • نانورس تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • نانو رُس نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • نانو سیلیکا مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • نانو سیلیکا اصلاح شده مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • نانوسیلیکا (هیدروفیلیک) بهبود ویژگی‌های نفوذناپذیری و فیزیکی- مکانیکی اینرلاینر با تهیه‌ی نانوکامپوزیت/نانوسیلیکا با پایه‌ی مخلوط CIIR / NR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 40-45]
 • نانوکامپوزیت بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • نانوکامپوزیت تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • نانوکامپوزیت نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • نانوکامپوزیت بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • نانو کامپوزیت های پلیمری مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • نانوکامپوزیت‌های پلیمری بررسی تجربی ویژگی‌های مکانیکی، رئولوژیکی و سایش نانوکامپوزیت‌های کائوچوی طبیعی/ نانو رُس، تهیه شده با روش اختلاط مذاب [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 4-12]
 • نانوکامپوزیت‌های رسانا مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 11-28]
 • نانوکلی مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 17-29]
 • نبود اطمینان محیطی مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • نرخ ارز بازار تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 99-113]
 • نرم‌کننده‌ها افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • نظارت بر فرایند سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • نظام‌آراستگی ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • نفوذ آرمانی بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران) [دوره 20، شماره 82، 1394 و 1395، صفحه 49-62]
 • نفوذپذیری هوا ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • نفوذپذیری هوا ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]
 • نقشه‌برداری جریان ارزش به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • نقطه‌ی سفارش مجدد تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • نگه‌داری و تعمیرات بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • نگه‌داری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت (CBM) نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • نمودار رادار کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • نمودار رادار لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • نمودار رادار الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • نمودارهای رئومتری اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 3-14]
 • نوآوری نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]
 • نوفه‌ی تایر/جاده نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • نوفه‌ی ترافیک نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • نوفه‌ی خودرو نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • نیتروژن بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • نیتروژن تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 26-35]
 • نیروهای نهادی تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • نیروی انسانی تعمیرات برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • نیروی جانبی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]
 • نیروی شعاعی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]
 • نیشکر فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]

و

 • وادادگی آب‌بندها اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • واژگان کلیدی: اتالف داخلی انرژی منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • واژگان کلیدی : مدیریت زنجیره تأمین لارج مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • واژگان کلیدی: وفاداری مشتری بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • واژههای کلیدی: الستیک کلروپرن تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • واژههای کلیدی: کامپوزیتهای پایه پلیمری مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]
 • وفاداری الکترونیکی بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 89-98]
 • وفاداری به برند تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • ولکانش مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • ولکانش دینامیکی آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • ولکانیزاسیون مطالعه‌ی مروری بر سینتیک، سازوکار و مدل‌سازی ریاضی فرایند ولکانیزاسیون در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 13-25]
 • ولکانیزاسیون دینامیکی بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • ویژگی‌های فردی تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 59-77]
 • ویژگی‌های کارآفرینی بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 71-80]
 • ویژگی‌های مکانیکی آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • ویسکوالاستیک بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]

ه

 • هالوسیت نانوتیوب بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • هزینه های جابجایی بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • هزینه‌های کیفی استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • هموارسازی تصویر راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • هموارسازی تصویر راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]
 • هوای فشرده بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • هوشیاری کارآفرینانه مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 75-91]
 • هوشیاری کارافرینانه تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 99-113]
 • هویت برند مشتری تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • هویت جامعه برند تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • هیجان مثبت تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • هیجان منفی تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • هی گروپ اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]

ی

 • یادگیری سازمانی بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر بهبود خدمات پس از فروش [دوره 20، شماره 81، 1394 و 1395، صفحه 64-74]
 • یادگیری مادام‌العمر بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 71-80]
 • یکنواختی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]