نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون‌های مکانیکی مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • آلی‌رس کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • آمیزه‌کاری لاستیک کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • آمیزه‌های لاستیکی ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 56-64]
 • آمیزه‌ی رویه کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • آنتروپی شانون بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]

ا

 • اثربخشی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 31-39]
 • اطلاعات بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • اکسیداسیون تایر بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • اکسیدگرافن تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • الاستومر تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • الاستومر استایرن بوتادین مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • المان محدود مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • امواج فراصوتی استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]

ب

 • بازاریابی الکترونیکی الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران) [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 52-70]
 • بدبینی تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • بدبینی سازمانی تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • بهینه‌سازی کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • بهینه‌سازی کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • بهینه‌سازی چند معیاری بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]

پ

 • پخت گوگردی آمیزه‌ی لاستیکی مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]

ت

 • تایر مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • تایر رادیال کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • تبلیغات دهان‌به‌دهان تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • تجربه‌ی زمان مصرف تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • تحلیل رابطه‌ی خاکستری- سلسله مراتبی بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]
 • تحلیل رگرسیون کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • تحلیل رگرسیون کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک، مطالعه‌ی موردی؛ استفاده از آلی‌رُس در آمیزه‌ی ترد تایر، در قالب طرح آزمایش فاکتوریل دوسطحی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 22-32]
 • تراوایی تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • ترکیب لاستیکی استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]
 • تعلق سازمانی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • تعهد تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • تغییر تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • توانمندی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]
 • توزیع‌پذیری اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 31-39]
 • توزیع فشار عمودی مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]

ج

 • جذابیت تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • جهندگی استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]

چ

 • چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران) [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 52-70]
 • چگالی پیوندهای عرضی بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]

خ

 • خواص رئولوژیکی بهبود ویژگی‌های نفوذناپذیری و فیزیکی- مکانیکی اینرلاینر با تهیه‌ی نانوکامپوزیت/نانوسیلیکا با پایه‌ی مخلوط CIIR / NR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 40-45]

د

 • دانش بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • درگیری ذهنی مصرف‌کننده با فراورده تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]
 • دل‌بستگی به نام تجاری تأثیر دل‌بستگی مشتری به نام تجاری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 60-73]

ر

 • رزین‌های فنولی ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 56-64]
 • رزین‌های هیدروکربنی ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 56-64]
 • روش تاگوچی بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 46-55]
 • ریخت‌شناسی بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]

س

 • سدگری تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • سرعت از دست دادن فشار باد بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • سرمایه‌ی فکری بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 71-80]
 • سرمایه‌ی فکری بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • سطح استوانه‌یی مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]
 • سیستم پخت بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]

ش

 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]

ص

 • صنعت تایر چرا توسعه‌ی صنعت تایر ضرورتی ناگزیر است؟ [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 5-12]
 • صنعت تایر ایران الگوی تدوین برنامه‌ی بازاریابی الکترونیکی بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی SOSTAC (مورد مطالعه: صنعت تایر ایران) [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 52-70]

ط

 • طرح آزمایش کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • طرح آزمایش کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • طول تماس مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]

ع

 • عامل‌دارکردن تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • عملکرد کارکنان بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]

ف

 • فرسودگی حرارتی بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]
 • فریبرز عوض ملایری حدیث دوست [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 4-10]
 • فشار باد تایر بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]

ک

 • کائوچوی نیتریل بوتادین بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]

گ

 • گرافن تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • گوگرد بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 11-20]

ل

 • لاستیک بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • لغزش مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 23-33]

م

 • مدل رگرسیون استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 13-21]
 • مدل‌سازی آماری کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی بهینه‌سازی فرمول رویه‌ی تایر با رویکرد سطح پاسخ [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 34-46]
 • مدل سطح پاسخ کاربرد طراحی آزمایش و تحلیل آماری در آمیزه‌کاری لاستیک؛ مطالعه‌ی موردی طراحی فرمول ترد تایر سواری با ترکیب طرح آزمایش و شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 33-43]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 65-78]
 • مشخصات پخت مطالعه‌ی تأثیر نسبت گوگرد به شتاب‌دهنده بر مشخصات پخت و رفتار مکانیکی گونه‌های مختلف SBR [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 47-51]
 • مقاومت در برابر تغییرات تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 49-59]
 • مقاومت غلتشی مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی مصرف سوخت [دوره 21، شماره 84، 1395 و 1396، صفحه 44-48]
 • منابع انسانی اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]

ن

 • نانوذره‌های سیلیکا اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 31-39]
 • نانو رس بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • نانوسیلیکا (هیدروفیلیک) بهبود ویژگی‌های نفوذناپذیری و فیزیکی- مکانیکی اینرلاینر با تهیه‌ی نانوکامپوزیت/نانوسیلیکا با پایه‌ی مخلوط CIIR / NR [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 40-45]
 • نانوکامپوزیت بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]
 • نانوکامپوزیت تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانوصفحات گرافن [دوره 21، شماره 86، 1395 و 1396، صفحه 21-30]
 • نیتروژن بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]

و

 • ویژگی‌های کارآفرینی بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 71-80]
 • ویسکوالاستیک بررسی ارتباط ریخت‌شناسی و رفتار ویسکوالاستیک در نانوکامپوزیت‌های با پایه‌ی کائوچو و حاوی ذرات نانو رس [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 6-12]

ه

 • هوای فشرده بررسی مزایای استفاده از باد نیتروژن در تایر خودرو [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 13-22]
 • هی گروپ اندازه‌گیری اثربخشی کارکنان [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 81-85]

ی

 • یادگیری مادام‌العمر بررسی وضعیت سرمایه‌ی فکری، یادگیری مادام‌العمر و ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان کارخانه‌ی کویرتایر شهر بیرجند [دوره 21، شماره 85، 1395 و 1396، صفحه 71-80]