کلیدواژه‌ها = خستگی
فرسودگی و محافظت‌کننده‌های فرسودگی

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 13-26

10.22034/irm.2023.342503.1177

مهری ندیری نیری؛ حمید درخشان


شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها

دوره 26، شماره 104، اسفند 1400، صفحه 15-28

10.22034/irm.2022.145110

مرتضی رشیدی مقدم؛ فرشید ذوالعلی؛ فرحناز حاج ابراهیمی


شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها

دوره 24، شماره 98، شهریور 1399، صفحه 45-58

مرتضی رشیدی؛ فرشید ذوالعلی؛ فرحناز حاج ابراهیمی