دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، اسفند 1398، صفحه 1-124 
اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی

صفحه 81-95

گلرخ ذوالفقاری فرد؛ علی عباسیان