دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، دی 1399، صفحه 1-128 
نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی

صفحه 3-9

محمد برغمدی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ محمد کرابی؛ سمیه محمدیان گزاز