دوره و شماره: دوره 25، شماره 102، شهریور 1400، صفحه 1-116 
بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای

صفحه 37-48

10.22034/irm.2021.136712

عاطفه احمدی؛ مسعود مسیح طهرانی؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی