دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، اسفند 1400، صفحه 1-124 
شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها

صفحه 15-28

10.22034/irm.2022.145110

مرتضی رشیدی مقدم؛ فرشید ذوالعلی؛ فرحناز حاج ابراهیمی


متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید

صفحه 93-110

10.22034/irm.2021.315397.1152

انور خسروی؛ سعید دائی کریم زاده؛ بهروز شاهمرادی؛ هیرش سلطانپناه