دوره و شماره: دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 3-115 
ارائه الگوی پذیرش کانال‌های بازاریابی الکترونیک در شرایط کووید 19

صفحه 55-72

10.22034/irm.2022.324241.1163

بهناز آقاخانی؛ عیسی شیبانی امین؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ الله یار بیگی فیروزی