دوره و شماره: دوره 20، شماره 81، خرداد 1395 
تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو

صفحه 26-35

صیاد نصیری؛ حبیب رضایی؛ رسول اوتادی؛ میلاد بیات