اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس سعید حافظی

مهندسی شیمی-صنایع پالایش مدیرعامل شرکت مهندسی

hafezi_saeedyahoo.com
44787912

سردبیر

دکتر محمد کرابی

مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.karabiippi.ac.ir
119772

ویراستار ارشد

امیر حسین منصورفر

مکانیک سرپرست راهبردی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

mansourfar.amirgmail.com

مدیر اجرایی

سید محمد علی حمیدی

مدیریت کسب و کار کارشناس مرکز رشد و انتشارات

fatmadali94gmail.com
09172145969

صفحه آرا

سارا زارع پور

نقاشی کارشناس نشریه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

entesharat0gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

شیمی آلی استاد دانشگاه آزاد تهران شمال

taghvaeihotmail.com
02144787910

دکتر اعظم جلالی آرانی

دانشیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ajalaliaut.ac.ir

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دانشیار مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghimodares.ac.ir

دکتر نادر قاسمی

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

g.naderiippi.ac.ir

دکتر میرحمید رضا قریشی

استاد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir

دکتر محمد کرابی

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

m.karabiippi.ac.ir

دکتر علیرضا مهدویان

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

a.mahdavianippi.ac.ir

دکتر حسین مهدوی

شیمی- پلیمر هیئت تحریریه نشریه

hosinmahdaviut.ac.ir