لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن‌دار شده

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دکترای تخصصی، مشاور واحد پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات صنایع لاستیک، تهران، ایران

چکیده

مزیت اصلی لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن دار شده در کاربرد به عنوان رویه تایر، ناشی از تعداد کمتر پیوندهای دوگانه فعال در ساختار این لاستیک است؛ بدین ترتیب احتمال افزایش نقاط اتصال عرضی و شکست زنجیر پلیمری کاهش یافته و در نتیجه با جلوگیری از افت خواص با گذر زمان، تحت تنش و دمای بالا، منجر به بهبود 50 درصدی پیری می‌شود. این مزیت شیمیایی یک حاصل فیزیکی دارد و آن بزرگ شدن شعاع ژیراسیون زنجیر است که منجر به درهم فرورفتگی بیشتر زنجیرها و افزایش گره‌خوردگی‌ها و به دنبال آن افزایش استحکام مکانیکی لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن دار شده در مقایسه با لاستیک استایرن-بوتادین معمولی می‌گردد. به علاوه، توزیع نقاط اتصال عرضی در لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن دار شده در مقایسه با لاستیک استایرن-بوتادین معمولی همگن‌تر بوده و این باعث کاهش تمرکز تنش، به عنوان یکی از عوامل مهم شکست، می‌گردد. به علاوه، پیوندهای کربن-کربن شکسته شده در لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن دار شده، بر خلاف لاستیک استایرن-بوتادین معمولی، در مقابل اکسیژن مقاوم بوده و قابل بازگشت به حالت اولیه هستند.

کلیدواژه‌ها


 
[1] www.tiretechnologyinternational.com
[2] https://tiresvote.com/articles/dunlop-enasave-next-iii/
[3] www.jsr.co.jp
[4 A. Nácher, P. Escribano, C. Del Río, A. Rodríguez, J. L. Acosta, J Polym Sci Part A: Polym Chem 41: 2809–2815, 2003
[5] P G Escribiano, M J Cánovas, M C Ojeda, C del Río, F Sánchez, J L Acosta, polymer International, Vol. 60 (3), Pages 493-499, 2011
[6]https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=1525431
[7] Y Guo, J Yang, J Zhuang, H Sun, H Zhang, Y Yue, H Zhu, X Bao, P Yuan, Applied Catalysis A: General, Volume 589, 2020
[8] M.L.A. Vonholleben, S.M. Silva, R.S. Mauler, Polym. Bull., 33 (1994), pp. 203-208
[9] https://patents.justia.com/patent/20180142089