اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

شیمی آلی مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

taghvaeihotmail.com
02144787910

سردبیر

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق مدیر عامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

n.parhizgar47gmail.com
02144787910

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا بخشنده

استاد شیمی و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

g.r.bakhshandehippi.ac.ir

دکتر اعظم جلالی

دانشیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ajalaliaut.ac.ir

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دانشیار مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghimodares.ac.ir

دکتر اسکندر ستوده

دکترای تکنولوژی پلیمر مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد

ceoyric.com

دکتر علی عباسیان

استادیار پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

a_abbasianyahoo.com

دکتر علیرضا عظیمی نانوایی

دکترای تکنولوژی پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع لاستیک

m160siswa.um.edu.my

دکتر میرحمید رضا قریشی

استاد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir

صفحه آرا

سپیده صوفی نیارکی

کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

soufi_sepyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق شرکت مهندسی صنایع لاستیک ایران

n.parhizgar47gmail.com
44787917