اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

شیمی آلی مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

taghvaeiathotmail.com
02144787910

سردبیر

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

آمیزه کاری- سنتز-شیمی آلی مدیر عامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

taghvaeiathotmail.com
02144787910

جانشین سردبیر

دکتر آرش مرادزادگان

شیمی سوپرا مولکول،سنتز پلیمر،کتالیستو نانو مواد شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

arash_matscu.ac.ir

مدیر اجرایی

نسرین باقری زاده ابیانه

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

nasrin.abyaneatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا بخشنده

استاد شیمی و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

g.r.bakhshandehatippi.ac.ir

دکتر اعظم جلالی

دانشیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ajalaliataut.ac.ir

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دانشیار مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghiatmodares.ac.ir

دکتر اسکندر ستوده

دکترای تکنولوژی پلیمر مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد

ceoatyric.com

دکتر علی عباسیان

استادیار پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

a_abbasianatyahoo.com

دکتر علیرضا عظیمی نانوایی

دکترای تکنولوژی پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع لاستیک

m160atsiswa.um.edu.my

دکتر میرحمید رضا قریشی

استاد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyatippi.ac.ir

صفحه آرا

زهرا رحیمی ریسه

کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

zahra.rahimi125atyahoo.com