اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

شرکت مهندسی صنایع لاستیک ایران

entesharat.riercoyahoo.com
44787917

سردبیر

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

entesharat.riercoyahoo.com
02144787910

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

n.parhizgar47gmail.com
09129172841

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

شیمی آلی مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

taghvaeihotmail.com
02144787910

دکتر اعظم جلالی

دانشیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ajalaliaut.ac.ir

دکتر رضا درخشنده حقیقی

مهندسی مواد دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

r.derakhshandegmail.com
44787917

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دانشیار مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghimodares.ac.ir

صفحه آرا

سپیده صوفی نیارکی

کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

soufi_sepyahoo.com

مدیر اجرایی

سپیده صوفی نیارکی

کارشناس انتشارات

soufi_sepyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نادر قاسمی

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

g.naderiippi.ac.ir

دکتر میرحمید رضا قریشی

استاد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir

دکتر محمد کرابی

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

m.karabiippi.ac.ir

دکتر علیرضا مهدویان

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

a.mahdavianippi.ac.ir