اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

n.parhizgar47gmail.com
09129172841

مدیر مسئول

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق شرکت مهندسی صنایع لاستیک ایران

n.parhizgar47gmail.com
44787917

سردبیر

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق مدیر عامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

n.parhizgar47gmail.com
02144787910

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا بخشنده

استاد شیمی و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

g.r.bakhshandehippi.ac.ir

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

شیمی آلی مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

taghvaeihotmail.com
02144787910

دکتر اعظم جلالی

دانشیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ajalaliaut.ac.ir

دکتر رضا درخشنده حقیقی

مهندسی مواد دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

r.derakhshandegmail.com
44787917

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دانشیار مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghimodares.ac.ir

دکتر اسکندر ستوده

دکترای تکنولوژی پلیمر مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد

ceoyric.com

دکتر علی عباسیان

استادیار پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

a_abbasianyahoo.com

دکتر علیرضا عظیمی نانوایی

دکترای تکنولوژی پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع لاستیک

m160siswa.um.edu.my

مدیر اجرایی

علی فروزش مهر

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر انتشارات و کتابخانه مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

persianpransyahoo.com
09120464023

اعضای هیات تحریریه

دکتر میرحمید رضا قریشی

استاد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir

صفحه آرا

سپیده صوفی نیارکی

کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

soufi_sepyahoo.com