اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ناصر پرهیزگار

مهندسی برق مدیرعامل شرکت مهندسی

n.parhizgar47gmail.com
44787917

سردبیر

دکتر محمد کرابی

مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.karabiippi.ac.ir
119772

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

شیمی آلی استاد دانشگاه آزاد تهران شمال

taghvaeihotmail.com
02144787910

دکتر اعظم جلالی آرانی

دانشیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ajalaliaut.ac.ir

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دانشیار مهندسی شیمی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehdi.razzaghimodares.ac.ir

دکتر نادر قاسمی

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

g.naderiippi.ac.ir

دکتر میرحمید رضا قریشی

استاد مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir

دکتر محمد کرابی

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

m.karabiippi.ac.ir

دکتر علیرضا مهدویان

دکترای تخصصی پلیمر عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

a.mahdavianippi.ac.ir

مدیر اجرایی

سپیده صوفی نیارکی

کارشناس انتشارات

soufi_sepyahoo.com

صفحه آرا

سپیده صوفی نیارکی

کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

soufi_sepyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین مهدوی

شیمی- پلیمر هیئت تحریریه نشریه

hosinmahdaviut.ac.ir