بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذوالفقاری فرد، گلرخ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه مهندسی پلیمر، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ر

ز

 • زادمهر، مسعود [1] دکتری، مدیریت آموزش، دانشگاه تهران
 • زارع، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
 • زارعی محمود آبادی، محمد [1] دکترای تخصصی، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران
 • زمانیان، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • زمانیان، علی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • زینلی، عاطفه [1] کارشناسی رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

س

ش

ص

ض

ط

ع

ف

 • فارسی زاده، صدیقه [1] لیسانس مهندسی شیمی، گروه صنعتی بارز
 • فتحی، رضا [1] دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • فتحی، محمد رضا [6] استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • فتحی، محمد رضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • فتحی، محمدرضا [1] استادیار دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • فتحی، محمدرضا [2] دکترای تخصصی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران
 • فتحی، محمدرضا [1] دکترای تخصصی، استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیرین و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فتوحی، فرسا [4] مدیر آزمایشگاه شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک،‌ تهران، ایران
 • فراهانی، محمدحسن [1] ایران
 • فراهانی، محمدهادی [1] تهران-چهارراه ولیعصر-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده ی پلیمر
 • فرشچی، نگین [1] گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فهندژسعدی، مریم [1] کارشناسی مدیریت صنعتی، مرکز آموزش عالی لامرد، لامرد، ایران
 • فورگی نژاد، ابوالفضل [1] استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند

ق

ک

 • کاظمی‌نژاد، بیتا [1] کارشناسی مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کاظمی نژاد، بیتا [1] کارشناسی ارشد. دانش آموخته کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کرابی، محمد [1] پژوهشگاه پلیمر
 • کریمی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کریمی، رضا [1] دانشیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کریمی زارچی، محمد [1] دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه میبد، یزد، ایران

گ

ل

 • لشکری، رضا [1] کارشناس رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

م

ن

و

ه

 • هارون‌آبادی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-گرایش پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • هداوند، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • هداوند، سعید [1] مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • هدایتی، محمدحسین [1] برنامه‌‌ریزی و بازرسی تعمیرات، برق و کنترل مرکزی
 • هماوند، آناهیتا [1] کارشناس آینده‌نگاری فناوری، اداره‌ی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت تغییر گروه صنعتی بارز
 • هماوند، آناهیتا [1] کارشناس آینده‌نگاری فناوری گروه صنعتی بارز
 • هماوند، آناهیتا [1] اداره‌ی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت تغییر، گروه صنعتی بارز

ی