بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

 • زادمهر، مسعود [1] دکتری، مدیریت آموزش، دانشگاه تهران
 • زارع، اسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
 • زمانیان، علی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

س

ش

ص

ض

ط

ع

ف

ق

ک

 • کاظمی‌نژاد، بیتا [1] کارشناسی مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کرابی، محمد [1] پژوهشگاه پلیمر
 • کریمی، رضا [1] دانشیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کریمی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

گ

ل

 • لشکری، رضا [1] کارشناس رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

م

ن

و

ه

 • هارون‌آبادی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-گرایش پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • هدایتی، محمدحسین [1] برنامه‌‌ریزی و بازرسی تعمیرات، برق و کنترل مرکزی
 • هداوند، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • هداوند، سعید [1] مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • هماوند، آناهیتا [1] کارشناس آینده‌نگاری فناوری، اداره‌ی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت تغییر گروه صنعتی بارز
 • هماوند، آناهیتا [1] کارشناس آینده‌نگاری فناوری گروه صنعتی بارز
 • هماوند، آناهیتا [1] اداره‌ی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت تغییر، گروه صنعتی بارز

ی