تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی، اداره تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز، تهران، ایران

چکیده

مقاومت غلتشی به دلیل تأثیر قابل توجه آن بر روی مصرف سوخت خودروهای سواری و باری، در هسته اصلی اهداف توسعه تایر قرار دارد. مقاومت غلتشی در تایر به عوامل بسیار زیادی وابسته است که در قسمت ترد تایر به علت تغییر شکل‌های ناشی از خمش، فشار و برش بیشترین اتلاف انرژی را دارد. به علت طولانی شدن مدت زمان حل مسئله و ناهمگرایی حل‌های عددی و همچنین درک نامناسب از تاثیر پارامترهای متفاوت بر روی مقاومت غلتشی، از حل‌های تحلیلی استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی تاثیر عوامل مختلفی همچون فشار داخلی، مدول یانگ، بار روی تایر، شعاع بلت، عرض ترد، ضخامت ترد، نرخ سطح تماس (csr) و sinδ بر روی مقاومت غلتشی مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین در انتها با استفاده از نرم افزار بهینه سازی کننده Isight Design Gateway مقدار بهینه مقاومت غلتشی تایر در یک تایر باری بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها