بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان ، گیلان، ایران.

2 دانشجوی دکترای رفتارسازمانی و منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه موضوع مدیریت منابع انسانی اهمیت یافته و از شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان‌ها هستند از این رو موضوعات مرتبط با منابع انسانی از جمله امنیت شغلی کارکنان مهم تلقی می شود. ادراک امنیت شغلی بالا تأثیر چشم گیری بر نیت‌‌های کناره گیرانه، قصد ترک شغل، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار سیاسی و افزایش بهره‌وری سازمان دارد. از این رو سازمان‌ها در تلاشند با افزایش امنیت شغلی و تامین نیازهای کارکنان به آن بازدهی لازم برسند. از این رو هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در تعاونی های تولیدی استان اردبیل است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع توصیفی و همبستگی بوده و حجم جامعه آماری 305 نفر است که تعداد 169 نفر انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد(به دلیل عدم دسترسی به جامعه آماری، 305 نفر آز آنان برای مطالعه انتخاب شدند). برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبستگی، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت شغلی به طورمستقیم بر تعهد سازمانی در مشاغلی همچون تعاونی ها تاثیر دارد. در این مطالعه همچنین همبستگی بین ابعاد امنیت شغلی و تعهد سازمانی از جمله؛ تمرکز بر شغل جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش، تعهد سازمانی و دفاع از سازمانی مورد تایید قرار گرفت که در این بین بعد عاطفی بودن محیط کار با ضریب همبستگی 78/0 بیشترین تاثیر را بر تعهد کارکنان تعاونی های تولیدی دارد

کلیدواژه‌ها