پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 فوق لیسانس دانشگاه مالک اشتر-پژوهشکده کامپوزیت- تهران-ایران

2 عضو هیت علمی پژوهشکده کامپوزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده کامپوزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/irm.2022.143827

چکیده

مواد پلیمری به‌طور گسترده در طول عمر کاربری خود در معرض انواع مواد شیمیایی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از‌این‌جهت، مطالعه رفتار نفوذ ملکول‌های حلال از این مواد بسیار حائز اهمیت است. مطالعات صورت گرفته در زمینه نفوذ کوچک‌ملکول‌ها به درون آلیاژهای‌ پلیمری از درک عمیقی برخوردار نیستند. در کامپوزیت‌ها و آلیاژهای پلیمری تغییرات کسرحجمی اجزاء باعث تغییر رفتار انتقال نفوذکننده می‌شود. در آلیاژهای پلیمری با تغییر در کسرحجمی اجزای آلیاژ انتقال فاز بین فاز ماتریس و پرآکنده‌شده اتفاق می‌افتد که می‌تواند باعث تغییر رفتار انتقال ملکول‌های نفوذکننده در اثر تغییرات کسرحجمی آلیاژ شوند. مدل‌های مختلفی برای مدلسازی اثر تغییرات کسرحجمی بر مشخصه‌های انتقال ملکول‌های حلال به درون سیستم‌های دو جزئی پلیمری توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده‌است. از میان این مدل‌ها، مدل رابسون و مدل جعبه مدل کلارک(EBM)، کاملترین مدل‌های پیش‌بینی‌کننده رفتار انتقال ملکول‌های حلال به درون کامپوزیت‌ها و آلیاژهای پلیمری هستند. نتایج مطالعات صورت ‌گرفته برروی اختلاف میانگین داده‌های مدلسازی‌شده با داده‌های آزمایشگاهی برای آلیاژ NR/NBR نشان می‌دهد که مدل رابسون با 1.4 درصد کمترین اختلاف را با داده‌های آزمایشگاهی دارد.

کلیدواژه‌ها