راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

3 دانشکده علوم داده و مهندسی سیستم های هوشمند، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

10.22034/irm.2021.299630.1142

چکیده

تشخیص عیوب تایر یک امر مهم در فرآیند اتوماسیون سازی بازرسی تایر است. راهکارهای مختلفی به منظور تشخیص عیوب تایر با استفاده از اطلاعات بافتی و محلی ارائه شده است. این راهکارها در تشخیص انواع عیوب کنترل کیفیت تایر برای شرکت های تولیدی تایر بسیار مهم است. با توجه به اینکه بررسی تصاویر x-ray توسط اپراتور فرایندی زمان‌گیر و هزینه‌بر است لذا استفاده از بینایی ماشین و یادگیری ماشین امری مهم در این صنعت به شمار می‌رود. در این مقاله الگوریتمی برای آشکارسازی عیب در تایر، با استفاده از ارائه می شود. در این مقاله راهکاری جدید به منظور تشخیص عیوب تایر در تصاویر x-ray بر اساس تکنیک های پردازش تصویر ارائه شده است. در روش پیشنهادی، جهت استخراج ویژگی‌های عیب از تکنیک های الگوی باینری محلی استفاده می‌شود. به منظور ارزیابی راهکار پیشنهادی مجموعه دادگان تایر با تصاویر x-ray تهیه شد که با اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی این مجموعه دقت خوبی در تشخیص عیب به دست آمد که از کارآیی مطلوبی نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها