تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت کسب‌وکار گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کسب وکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/irm.2022.143832

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میانجی‌گری رضایت بازاریابان در صنایع لاستیک انجام گرفت. مفهوم ویژگی‌های فردی را به‌عنوان جمع کل راه‌هایی می‌دانند که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خو د واکنش نشا ن می‌دهد، یا به‌وسیله آن روابط متقابل ایجاد می‌کند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش از شاخه تحقیقات توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 110 نفر از مدیران و کارکنان خبره شرکت لاستیک کیان تایر می‌باشند. با توجه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام گردیده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده ‌شده است که تعداد نمونه آماری 86 نفر تعیین گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع‌آوری شدند و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیر دارد، همچنین متغیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رضایت بازاریابان تأثیر دارد و متغیر میانجی رضایت بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیر دارد. این پژوهش نشان داد که تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میانجی‌گری رضایت بازاریابان در صنایع داروسازی کشور با توجه رقابت روزافزون بین شرکت‌های داروسازی تأثیر خواهد داشت و این امر با داشتن کارکنان باانگیزه که از شغل خود رضایت دارند در مجموعه میسر خواهد بود کارکنانی که بتوانند سازمان را با تغییرات و پیشرفت‌ها همگام کند.

کلیدواژه‌ها