مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/irm.2022.143833

چکیده

در حال حاضر رقابت بین زنجیره‌های تأمین است. در محیط‌های تجاری مدرن، یک مدیریت موثر زنجیره تأمین SCM)) برای تداوم تجارت بسیار مهم است. رقابت بین زنجیره‌های عرضه ( (SCجایگزین رقابت سنتی بین شرکت‌ها شده است. الگوی ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز (LARG) به‌عنوان پایه و اساس یک مدیریت زنجیره تأمین رقابتی حمایت می‌شوند. امروزه شرکت‌ها به‌علت تغییرات سریع محیطی، انتظارات مشتری و رقبا، مجبور به بازنگری فرآیند زنجیره تأمین می‌باشند. به‌همین منظور مدیریت زنجیره تأمین لارج رویکردی جامع از ترکیب استراتژی‌های ناب، چابک، تاب‌آور و سبز است. پارادایم‌ مدیریت زنجیره تأمین لارج، تلاش دارد این چهار رویکرد را در کنار هم بنشاند تا از مزایای تک ‌تک آن‌ها بهره‌مند شده و همزمان کاستی‌های آن‌ها را بپوشاند. در این مقاله، به بررسی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج که از پارادایم‌های یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب‌آور و سبز تشکیل شده خواهیم پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این مدل‌ها تأثیر مهمی در عملکرد زنجیره تأمین و کسب مزیت رقابتی داشته است.

کلیدواژه‌ها