تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

10.22034/irm.2021.305745.1146

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر مشتریان فروشگاه هایپراستار می‌باشد که حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 374 نفر محاسبه شد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده ‌شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوائی استفاده شد و به ‌منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار smartPLS و مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی برای بررسی روابط و فرضیه‏های تحقیق استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات دارد به عبارت دیگر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند تاثیر مثبت و معنا دار دارد.

کلیدواژه‌ها