نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران

10.22034/irm.2021.302445.1144

چکیده

چابکی فکری اشاره به مجموعه ای از دانش ذخیره شده در کارکنان سازمان دارد که می تواند زمینه ساز ایجاد نوآری در سازمان باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه انجام گرفته است. جامعه اماری پژوهش حاضر مدیران مشاغل خرد شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل چهار بخش اطلاعات فردی، سنجش نورآوری، سنجش رهبری کارآفرینانه و سنجش چابکی فکری بود. که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ ( برای هریک از بخش ها(بالاتر از 80/0) مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست امده از معادلات ساختاری چابکی فکری با نقش میانجی آینده نگری و جامعه سازی بر نوآوری موثر است و نتایج معادلات ساختاری بیانگر معنی داری مدل پژوهش بود. در این پژوهش کلیه تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار IBMSPSS نسخه 24 و LISREL. نسخه 5/8 انجام شد.

کلیدواژه‌ها