شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر عامل شرکت آویژه اتوماسیون پارس

10.22034/irm.2021.245281.1111

چکیده

در دنیای کنونی مهمترین عامل توسعه، ارتقاء بهره وری منابع انسانی است. شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی و اولویت بندی آنها در ارتقای بهره وری نیروی انسانی قابل توجه بوده است و می تواند نوید بخش دستیابی به بهره وری سازمانی و ملی باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) ارائه شود. جامعه آماری تحقیق کارمندان و پرسنل شرکت تولیدی ایران تایر به تعداد 120 نفر و حجم نمونه 92 نفر تعیین شد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته و به تعداد 28 سوال می باشد. روائی پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به مقدار %91 به دست آمد که نشان از صحت و قابلیت بالای پرسش نامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون پارامتریک T-test استفاده گردید. نتایج نشان از تایید 2 فرضیه و عدم تایید 5 فرضیه است بطوریکه فاکتور های شناخت شغل و سازگاری محیطی بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در شرکت تولیدی ایران تایر موثر هستند و فاکتورهای توان، حمایت سازمانی، انگیزش، ارزیابی عملکرد و اعتبار تصمیم بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در این شرکت موثر نمی باشند

کلیدواژه‌ها