تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/irm.2021.319307.1158

چکیده

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید بررسی شود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل 1080 نفر از مدیران و کارکان شرکت بیمه ایرن می‌باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 284 نفر به دست آمد که این تعداد نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری مفاهیم مورد نظر از پرسشنامه استفاده شد و با استفاده از آزمون‌های آماری، توصیفی و استنباطی، داده‌های گردآوری‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی سازه و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت ریسک بازار بر عملکرد توسعه خدمات جدید تاثیر مثبت دارد. همچنین ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها