ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد. کارشناس ارشد تحلیل تکنولوژی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی. استادیار. عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران

چکیده

تنظیم مناسب فشار باد تایر و حفظ آن یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد تایر و مصرف بهینه سوخت خودرو می‌باشد. تایری که فشار باد آن کم باشد، نمی‌تواند شکل خود را حفظ کند و در تماس با جاده، تخت‌تر از حد قابل قبول خواهد بود. فشار کم باد تایر باعث انحراف بیشتر تایر در زمان چرخش می‌گردد که این مسأله گرمای درونی تایر را افزایش داده و سبب افزایش مقاومت غلتشی و افزایش مصرف سوخت تا 5% خواهد شد. عوامل مختلفی چون دما، زمان تنظیم فشار باد، بار اعمال شده روی تایر در سرعت‌های بالا و عملکرد تایر در سطوح خشک و خیس، عواملی تأثیرگذار بر فشار باد تایر هستند. در شرایط ایده‌آل، فشار باد تایر در هر ماه حدود psi 1 کاهش می‌یابد؛ این بدان معناست که اگر فشار باد تایر برای مدت زمان 2 تا 3 ماه تنظیم نگردد، ممکن است تایر پس از آن مدت، psi 3-2 کاهش فشار را تجربه نماید. از این رو، به جهت اهمیت موضوع، روش‌هایی جهت پایش فشار باد تایر ایجاد شده‌اند. یکی از این روش‌ها، سامانه TPMS است که روشی برخط جهت پایش فشار باد تایر نصب شده روی خودرو می باشد. روش آزمون دیگری نیز (ASTM F-1112) جهت ارزیابی آهنگ کاهش فشار باد تایرها پیش از نصب روی خودرو تعریف شده است. مطالعه حاضر، مروری بر عوامل مؤثر بر کاهش فشار باد تایر و روش‌های ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر است.    

کلیدواژه‌ها


 
1- Tire tech: Air pressure- Correct, underinflated and overinflated, www.tirerack.com
2- The right tire pressure: Why the maximum isn’t the best, info.kaltire.com
3- Tire pressure monitoring system, www.khodrobank.com
4- Tire tech: Air pressure- Temperature fluctuations, www.tirerack.com
5- Tire tech: Air pressure- Time fluctuations, www.tirerack.com
6- Sivarao T.J.S Anand, M. Warikh, Engineering of tire pressure controllong device: An invention towards successful product development, International Journal of Basic & Applied Sciences, 09 (09), 2009.
7- Tire tech: Air pressure- Load adjustments for high speed driving, www.tirerack.com
8- Tire tech- Air pressure vs. dry performance, www.tirerack.com
9- Tire tech- Air pressure vs. wet performance, www.tirerack.com
10- Determining the right PSI, www.tirereview.com
11- ETRTO, Standards Manual, 2018
12- ASTM F-1112-06a (Reapproved 2010), Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tires for rate of loss of inflation pressure
13- Sivaraos M.J. Raguvaran, A.S. Dahlan, K. Kadirgama, M.A. Amran, Air permeability investigation towards automotive tire pressure sustainability and life saving, APRN Journal of Engineering and Applied Sciences, 10 (10), 2015.
14- Walter H. Waddell, ExxonMobil Chemical, Summary- Inflation pressure retention effects on tire rolling resistance, vehicle fuel economy and CO2 emissions, California Air Resources Board, 2008.
15- Walter H. Waddell, ExxonMobil Chemical, 10th worldwide tire survey: Replacement tires, California Air Resources Board, 2008.
16- Matt Wikstorm, What is the optimal tire pressure? Our thinking on rolling resistance has changed, 2017, www.cyclingtips.com
17- Walter H. Waddell, ExxonMobil Chemical, Inflation pressure retention effects on tire rolling resistance and vehicle fuel economy, California Air Resources Board, 2008.