بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران

نوع مقاله : مقاله ترجمه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد. دانش آموخته کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی. استادیار. عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسایل مورد پرسش از بابت این که چرا فناوری لاستیک و تایر در ایران به خوبی رشد نیافته است، بازمی‌گردد به این نکته که شاید موسسات آموزشی و یا مراکز پژوهشی دانشگاهی در ایران به نسبت دنیا خیلی خوب عمل نکرده‌اند که خروجی خوبی از آن‌ها مشاهده نمی-شود. این مقاله تلاش دارد با بررسی رخدادهای پژوهشی و آموزشی در سطح دنیا در زمینه‌ی لاستیک و تایر و مقایسه‌ی آن با وضعیت فعلی ایران تا حدی کاستی‌های آموزشی و پژوهشی و چرخه‌ی تولید و انتقال دانش را بررسی کند. بر اساس بهینه‌کاوی‌های به عمل آمده به نظر می‌رسد کمیت و یا کیفیت آموزش در ایران در حوزه لاستیک فرقی با دنیا ندارد، تفاوت قابل توجهی نیز بین خروجی‌های پژوهشی دانشگاه‌های ایران و دنیا نیست ولی تمایل و رویکرد پژوهشی صنعت تایر و لاستیک ایران درونگرا است و چندان موثر در ارتباطات داخلی و یا بین‌المللی نیست و به نظر مهم است که برای رفع این ضعف از درون صنعت تایر راه حل را جست به جای این که مشکل را در ضعف دانشگاه یا کمبود تقویت دانشگاه‌ها در این حوزه دانست.

کلیدواژه‌ها


 
1. Macromolecular Symposia: Special Issue: World Polymer Congress-MACRO 2014 Volume on Polymer Education, Vol. 355, Issue. 1, 2015.
2. Charles E. Carraher JR. (1981): History of Polymer Education- USA, Journal of Macromolecular Science: Part A - Chemistry: Pure and Applied Chemistry, 15:6, 1237-1261.
3. Chan, C. H., & Ho, C. C. (2015, September). Polymer education of public universities in Malaysia. In Macromolecular Symposia,Vol. 355, No. 1, pp. 75-81.
4. Composite Worlds (2016). New composites technology center opens in Turkey, Retrieved from: www.compositesworld.com/news/new-composites-technology-center-opens-in-turkey-
5. Retrieved from: https://www.hasetri-mys.website/
6. Retrieved from: https://centire.org/index.php/about-centire/about-centire
7. Retrieved from: https://www.hankooktire.com/global/tires-services/technology/designinnovation/collaboration/2012.html
8. Retrieved from: https://www.pirelli.com/tire/us/en/news/2016/10/14/pirelli-and-milan-bicocca-university-continue-to-join-forces-in-developing-increasingly-ecological-tires/
9. Retrieved from: https://www.continental-corporation.com/en/sustainability/csr-news/news-2018/continental-honored-by-university-of-muenster-for-research-on-dandelion-tires-134958
10. Retrieved from: Retrieved from: http://www.caem.buct.edu.cn/yww/about/introductionofcaem/index.htm
11. Retrieved from: http://w08.psu.ac.th/en/node/333
12. Retrieved from: http://www.shinshu-u.ac.jp/project/encs/english/team/noguti/content.html
13. Retrieved from: https://www.bridgestone.com/corporate/news/2012080201.html
14. Retrieved from: https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/aboutus/what-we-do/research-and-development
15. Retrieved from: https://www.michelin.com/en/innovation/open-innovation/research-partnerships/
16. Retrieved from: http://www.srigroup.co.jp/english/news/2015/2015_137.html
17. Retrieved from: http://www.srigroup.co.jp/english/news/2015/2015_091.html
18. کاظمی‌نژاد، بیتا. عباسیان، علی. "شایستگی‌ها و توسعه حرفه‌ای مهندسی؛ یک الگوی بین‌المللی"، نشریه عملی- ترویجی صنعت لاستیک ایران، شماره 68، صفحه 71، زمستان 1391.
19. Retrieved from: https://www.ferris.edu/rubber/
20. Retrieved from: https://uwm.edu/sce/certificates/elastomer-technology-certificate/
21. Retrieved from: https://www.wbs-kautschuk.de/de/Informationen.html
22. Retrieved from: http://hiei.edu.sa/?page_id=130&lang=en_US
23. Retrieved from: https://www.utwente.nl/en/et/ms3/researchchairs/ete/education/courses/elastomer-technology/
24. Retrieved from: https://www.tut.fi/ms/muo/vert/index.htm