شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

ارزیابی شاخص ‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با بکارگیری ماتریس تاثیرات متقاطع ( صفحه3)
(محمدرضا فتحی، علی زمانیان، محمد حسین سلیمانی سروستانی، رضا فتحی)

لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک ( صفحه 13)
(عباس محمدی، یاسر امانی)

هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکرد سیستمی (صفحه 25)
(زهرا پورامینی، مجید یحیوی قاسم قشلاقی)

بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی ( صفحه 39)
(مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی، سحر دهقان، علی صابری)

فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دار محیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت (صفحه 51)
(فاطمه خودکار، محمد صفری)

ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر (صفحه 69)
(شبنم عزالدین، علی عباسیان)

اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی (صفحه 81)
(گلرخ ذوالفقاری فرد، علی عباسیان)

بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران ( صفحه 97)
(بیتا کاظمی نژاد، علی عباسیان)