مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار مهندسی صنایع پلیمر، گروه مهندسی شیمی و پلیمر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این مقاله مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیا‌شده (ریکلیم) می‌باشد. بیشترین مصرف کائوچو در دنیا در صنعت تایر است که مواد اولیه آن شامل، کائوچوی مصنوعی و طبیعی می‌باشند. از مهمترین دلایل بازیافت لاستیک کمبود کائوچوی طبیعی، مشکلات زیست محیطی و رفع آلودگی می‌باشد، علاوه براین کائوچوی احیاشده دارای صرفه اقتصادی بوده و موجب اشتغال‌زایی نیز می‌گردد. استفاده از کائوچوی احیاشده موجب افزایش سرعت اختلاط آمیزه، کاهش دمای فرآیند و جمع شدگی و پایداری ابعادی محصولات می‌شود. همچنین کائوچوی احیاشده باعث سرعت پخت بالا، چسبندگی و زمانبندی خوب و مقاومت در برابر شرایط جوی در آمیزه می‌شود. با توجه به مزایای ذکر شده علاوه بر جایگزینی بخشی از کائوچوهای اصلی در ساخت تایر در صنایع مختلف نظیر روکش کابل، نوارهای نقاله، عایق سازی بام‌ها و لوله‌ها و غیره نیز می‌توان از کائوچوی احیاشده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها1- زنگنه، م. (1394). اهمیت بازیافت لاستیک فرسوده. http://rubberrecycling.blogfa.com.
2- یوسفی، م. بافرانی، ع و ابراهیمیان، م. (1395)، بهینه سازی کیفی و کمی آمیزه های تایر و تیوب با استفاده از ریکلیم تایر و بیوتیل، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر.
3- میرجلیلی، ا. (1370)، درامدی بر بازیابی کائوچو از لاستیک های مستعمل/فرآیند تولید پودر و ریکلیم، لاستیک یزد.
4- Warner, WC., 1994. Methods of Devulcanization. Rubber Chemistry and Technology. 67, 559-566.
5- Adhikari, B., De, D., and Maiti, S., 2000. Reclamation and recycling of waste rubber. Progress in Polymer Science. 25, 909-948.
6- Maxwell, B., 1979. Process of reclaiming rubber and refining reclaimed rubber, U.S. Patent, 4,146,508.
7- Harshaft, A.A., 1972. Solid Waste Treatment Technology. Journal of Environmental Science and Technology. 6, 412.
8- Clifford, ML., 1978. Tubular extrudate, U.S. Patent, 4,130,616.
9- Pelofsky, AH., 1973. Rubber reclamation using ultrasonic energy, U.S. Patent, 3,725,314.
10- Okuda, M., and Hatano, Y., 1987. Method of Desulfurizing Rubber by Ultrasonic Wave, J.P. Patent, 62,121,74.
11- Mangaraj, D., and Senapati, N., 1986. Multi-lever miniature fiber optic transducer, U.S. Patent, 4,599,711.
12- Myers, RD., et al., 1997. Rubber devulcanization process, U.S. Patent, 5,602,186.
13- Li, S., Lamminmäki, J., and Hanhi, K., 2005. Effect of ground rubber powder and devulcanizates on theproperties of natural rubber compounds. Journal of Applied Polymer Science .20-97.
14- هرندی نجفی، ج و بد، م. (1374)، بازیافت کائوچو مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال چهارم، شماره اول.
15- Tapalat, M., and Isayev, I., 1998. Continuous Ultrasonic Devulcanization of Unfilled NR Vulcanizates, Journal of Applied Polymer Science. 70, 2007–2019.
16- Scuracchio, et al., 2007. Thermal Analysis of Ground Tire Rubber Devulcanized by Microwaves, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 3, 893–897.
17- Nevatia, P., et al., 2002. Thermoplastic Elastomers from Reclaimed Rubber and Waste Plastics. Inc. Journal of Applied Polymer Science. 83, 2035–2042.
18- Kumnuantipa, C., and Sombatsompop, N., 2002. Dynamic mechanical properties and swelling behavior of NR/reclaimed rubber blends. Materials Letters. 57, 3167–317.5.
19- Punnarak, P., Tantayanon, S., and Tangpasuthadol, V., 2016. Dynamic vulcanization of reclaimed tire rubber and high density polyethylene blends. Polymer degradation and stability. 91, 3456-3462.
20- Sreeja, T.D., and Kutty, S.K.N., 2010. Styrene butadiene rubber/ reclaimed rubber blends. International Journal of Polymeric Materials. 52, 599–609.
21- Razmjooei, F., Naderi, Gh., and Bakhshandeh, Gh., 2012. Preparation of Dynamically Vulcanized. Thermoplastic Elastomer Nanocomposites Based on LLDPE/Reclaimed Rubber. Journal of Applied Polymer Science. 4864–4873.
22- Ramarad, S., Ratnam, Ch.T., Khalid, M., Chuah, A.L., and Hanson, S., 2017. Improved crystallinity and dynamic mechanical properties of reclaimed waste tire rubber/EVA blends under the influence of electron beam irradiation. Radiation Physics and Chemistry. 130, 362–370.
23- Mali, M.N., et al., 2017. Influence of Triallyl Cyanurate as Co-Agent on Gamma Irradiation Cured High Density Polyethylene/Reclaimed Tire Rubber Blend. Radiation Physics and Chemistry. 131, 66-72.
24- Karger-Kocsis, J., Mészáros, L., and Bárány, T., 2013. Ground tire rubber (GTR) in thermoplastics, thermosets, and rubbers. Journal of Materials Science. 48, 1-38.
25- Mapoloko, M, P., et al., 2019.Effect of free foaming and pre-curing on the thermal, morphological and physical properties of reclaimed tyre rubber foam composites. Journal of Cleaner Production. 218, 665-672.