مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

بررسی سینتیک پخت لاستیک‌ها به منظور آگاهی از سرعت و زمان پخت آمیزه و هم‌چنین پدیده‌هایی مانند برشتگی و برگشت حایز اهمیت می باشد. برشتگی آمیزه‌ی لاستیکی در زمان انبارداری و پیش از عمل پخت اصلی مشکلات عمده‌ای را ایجاد می‌نماید. پدیده‌ی برگشت نیز در برخی لاستیک‌ها که مستعد تخریب پیوندهای گوگردی می‌باشند، به وقوع پیوسته و در نهایت از کیفیت قطعه‌ی تولیدی می‌کاهد. در این مقاله پس از معرفی عمومی منحنی پخت که برای تعیین پارامترهای پخت ضروری می‌باشد، چگونگی اندازه‌گیری ثابت سرعت واکنش پخت که وابسته به دمای واکنش بوده و همچنین انرژی فعال‌سازی برای شروع این واکنش با استفاده از پخت‎سنج(رئومتر)های دیسک نوسانی (ODR)، بدون دیسک یا دای متحرک (MDR) و دستگاه تحلیل‌گر فرایند لاستیک (RPA) و هم‌چنین گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) با ارجاع به پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


 
1- تکنولوژی جامع لاستیک، هافمن، ترجمه گروه مترجمان، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، 1387.
2- مقدمه ای بر مبانی آمیزه کاری و تکنولوژی لاستیک، گردآوری شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، 1375.
3- کائوچوهای مصنوعی، فرمولاسیون، خواص و کاربردها، عبدالرضا جعفری، فریبرز ملایری، شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک، مرکز نشر سمر، چاپ اول، 1375.
4- Conant, F., Physical testing of vulcanizates, in Rubber technology. 1987, Springer. p. 134-178.
5- Chough, S.H. and D.H. Chang, Kinetics of sulfur vulcanization of NR, BR, SBR, and their blends using a rheometer and DSC. Journal of Applied Polymer Science, 1996. 61(3): p. 449-454.
6- Vélez, J.S., S. Velásquez, and D. Giraldo, Mechanical and rheometric properties of gilsonite/carbon black/natural rubber compounds cured using conventional and efficient vulcanization systems. Polymer Testing, 2016. 56: p. 1-9.
7- Marzocca, A. and M. Mansilla, Vulcanization kinetic of styrene–butadiene rubber by sulfur/TBBS. Journal of applied polymer science, 2006. 101(1): p. 35-41.
8- Karrabi, M. and S. Mohammadian‐Gezaz, Study of the cure characteristics and viscoelastic behavior of styrene‐butadiene rubber compounds by using a rubber process analyzer. Journal of Vinyl and Additive Technology, 2010. 16(3): p. 209-216.
9- Avalos, F., et al., Effect of montmorillonite intercalant structure on the cure parameters of natural rubber. European Polymer Journal, 2008. 44(10): p. 3108-3115.
10- Sacher, R., D. Macaione, and R. Singler, Thermal Analysis Characterization of Elastomers and Carbon Black Filled Rubber Composites for Army Applications. 1985, DTIC Document.
11- Jönsson, K. and P. Flodin, Vulcanization of rubber. Kinetic parameters for SBR and simulations of vulcanization in a mold. Journal of applied polymer science, 1991. 43(10): p. 1777-1787.
12- Brazier, D. and N. Schwartz, The cure of elastomers by dicumyl peroxide as observed in differential scanning calorimetry. Thermochimica Acta, 1980. 39(1): p. 7-20.
13- López Manchado, M., et al., Vulcanization kinetics of natural rubber–organoclay nanocomposites. Journal of applied polymer science, 2003. 89(1): p. 1-15.