بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، مرکز آموزش عالی لامرد، فارس، ایران

2 دکترای تخصصی، استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیرین و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی مدیریت صنعتی، مرکز آموزش عالی لامرد، لامرد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام شرکت‌های پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه آماری شامل 14 شرکت عضو بازار سرمایه تهران است که در بازه زمانی 1391 تا 1396 متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای آزمون فرضیه‏ها از مدل ‌رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده‏های تلفیقی در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. نتیجه‌های حاصل از فرضیه اول نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران نهادی بر روی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده این حوزه در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری ندارد. و در نهایت نتیجه‌های فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 درصد نیز حاکی از آن است که ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری ندارد، اما در صورتی که سطح اطمینان 90 درصد باشد، ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. 

کلیدواژه‌ها


 
1- دوانی، غلامحسین (1375)، بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکت ها، تهران، نشر نخستین.
2- ستایش، محمد حسین. رضایی، غلامرضا و حسینی، داوود (1393). بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیو‌ه‌ ‌مدیریت وجوه نقد و موجودی‌‌های کالای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 6(1)، پیاپی 3/66 ،صص 29-62.
3- سجادی، حسین و صفی خانی، رضا (1397). ارزش یک ریال وجه نقد نگهداری شده در شرکت از نگاه سهامداران، مجله دانش حسابداری، 9(2)، صص 35-66.
4- صفری گرایلی، مهدی (1397). مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت، راهبرد مدیریت مالی، 6(1)، صص 163-183.
5- فخاری، حسین، طاهری، عصمت السادات (1389). بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، 2(4)، صص 159-172.
6- فروغی، داریوش، امیری، هادی، جوانمرد، مرضیه (1397). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب، پژوهش های حسابداری مالی، 10(1)، صص 19-36.
7- کاشانی پور، محمد، محمدی، منصور (1396). بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد، پژوهش های حسابداری مالی، 9(3)، صص 17-32.
8- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, West Sussex, Engl &, John Wiley & Sons.
9- Bohl. MT.guttschalk.K.Pal.R. (2007). Institutional investors and stock market efficiency: The case of the January Anomaly, MPRA papers, 677.Posted.7.
10- Cueto, Diego C., (2009). Market Liquidity & Ownership Structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil & Chile. Working paper. http://ssrn.com/.
11- Ferreira, M. A., & Vilela, A. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries, European Financial Management, 10, 295– 319.
12- Harford, J., Klasa, S., Maxwell, W. (2008). Corporate Governance and Firm Cash Holdings in the US, Journal of Financial Economics, 87, 535-555.
13- Lee. Bong.s. Wei li. Wang. S. (2010). The dynamic of individual and institutional trading on the Shanghai stock exchange, Pacific Basic Finance Journal, 18,116-137.
14- Mikkelson, W., Partch, M. (2003). Do Persistent Large Cash Reserves Hinder Performance?, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(02), 275-294.
15- Ward, C., Yin, C., Zeng, Y. (2018). Institutional Investor Monitoring Motivation and the Marginal Value of Cash, Journal of Corporate Finance, 48, 49-75.