مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحر پرند باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در سازمان‌های بزرگ، این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد و کسب مزیت رقابتی، از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند، از طرفی اعتماد از آن ‌رو دارای اهمیت است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری مؤثر در سازمان‌ها می‌باشند و  مهارت‌های ارتباطی رفتارهایی هستند آموخته‌شده و اکتسابی که برای زندگی اثربخشی ضروری‌اند که شامل آگاهی و ایجاد شرایط لازم جهت رشد چنین رفتارهایی می‌باشد. برای انجام تجزیه‌وتحلیل از نرم افزار PLS  و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه‌گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روابط همخطی بین متغییرها مورد تایید قرار گرفته است  و بر اساس پژوهش حاضر می‌توان پیشنهاد کرد که که سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای مهارت ارتباطی و رفتار کارآفرینانه باشند که در نهایت بتواند اعتماد سازمانی را هم در محیط سازمانی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


 
1- امامی نائینی، ن. (۱۳۸۵). مهارت برقراری ارتباط مؤثر. تهران: انتشارات معاونت فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
2- آهنگری،جواد؛حیاتی،صفر(۱۳۹۷). مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی و مهارت‌های ارتباطی کارکنان، مطالعات جامعه‌شناسی،سال۱۱، شماره۴۱،ص۹۵-۱۰۹.
3- جولیا، ت. (۱۳۸۶). ارتباطات میان فردی. ترجمه: مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر مهتاب.
4- چیذری،محمد؛ عباسی،عنایت؛ رحمانیان،مهدی(۱۳۹۲). ارتباط بین رفتار حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره۴۴، شماره۱، ص۶۶-۶۵.
5- حکمت، ک. (۱۳۸۳). مهارت‌های زندگی، شیر از : نشر امیدواران.
6- رحمانی،ساغر؛حیدری،مرضیه(۱۳۹۷).بررسی نقش میانجی‌گری اعتماد سازمانی بر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و تعهد سازمانی ادارک‌شده در دانشگاه‌های آزاد. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال۹، شماره۴، ص۱۷۲-۱۸۹.
7- شهبازی، ابوذر؛رهگذر،حسن(۱۳۹۶). رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال۸، شماره۲،ص۲۲۰-۲۴۳.
8- طارمیان، ف. (۱۳۸۰). مهارت های زندگی، تهران: انتشارات تربیت
9- طاهری،علی؛فکری،کاترین؛معین،لادن(۱۳۹۵).اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی برالگوی چندمحوری شفیع‌آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال۷،شماره۱،۸۷-۹۷.
10- فتی، ل ؛ موتابی، ف. (۱۳۸۵). مهارت برقراری ارتباط مؤثر. تهران: انتشارات دانژه
11- فکری، کاترین؛ شفیع‌آبادی عبدالله؛ نورانی‌پور،رحمت‌الله؛ احقر،قدسی(۱۳۹۲). مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه‌های رفتار کارآفرینانه، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره۱، ص۱۹-۳۲
12- قره،محمدعلی؛رئیسی،میترا(۱۳۹۵). ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره کل ورزش، رویکردهای نوین در مدیریت ورزش، دوره۴، شماره۱۳،ص۸۹-۹۸.
13- مقیمی،محمد؛زالی،محمدرضا؛ مرزبان،شیرمراد(۱۳۹۳).بررسی رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال۶، شماره۱۱،ص۱۲۳-۱۴۴
14- نادی،محمدعلی؛ شاه‌حسینی،سکینه(۱۳۹۷). الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه‌گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران دوره دوم متوسط شهر اصفهان، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال۹، شماره۳،ص۲۹۲-۳۱۰.
15- نیک‌پور،امین(۱۳۹۷). تاثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی وتعهدسازمانی کارکنان،فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)،سال۲۶،شماره۸۶،ص۹۷-۱۲۳.
16- ویس‌کرمی،حسنعلی؛قدم‌پور،عزت‌اله؛متقی‌نیا،محمدرضا(۱۳۹۷).الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی‌گری خودکارآمدی معلماان، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره۱۶، شماره۱، ص-۲۵۹-۲۸۲.
17- هویدا،رضا؛چوپانی،حیدر؛خوران،عبدالله؛غلام‌زاده،حجت(۱۳۹۴). نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،دوره۵، شماره۲،ص۱۱۷-۱۴۶.
18- AhmadpourDariani,M(2007).Entrepreneurship. Tehran: Pardis. (in persian)
19- Barani,SH& Zarafshani K., Delangizan, S., and Hosseini Lorgani, M. (2010). The influence of teaching entrepreneurship on the entrepreneurship behavior of students of Payam Noor University- Kermanshah branch: the entrepreneurship modeling approach, research and planning quarterly in higher education, 16(3) , 85-105. (in persian)
20- Bolton. R. (1993). People Skills. Published in Australia by simon Schuster
21- Bruyat, C., Julien, P.A. (2000), "Defining the field of research in entrepreneurship", Journal of Business Venturing, Vol. 16 pp.165-80.
22- Clark, B. R. (2004); “The Entrepreneurship University Demand and Response: Theory and Practice”; Tertiary Education Management,Vol.22.
23- Covin JG, Miles MP. )1999) Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrep Theory Pract.;23(3):47-64.
24- DAI , HUI; JIANLING YIN, KAI WANG, SANG-BING TSAI ,BOWEN ZHOU1, AND WEN-PIN LIN(2018). Trust Building in Dynamic Process of Internet Entrepreneurial Social Network, Received October 15, 2018, accepted November 13, 2018, date of publication November 28, 2018, date of current version December 31, 2018. Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2018.2883755
25- Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Covin, J. G. (1997). Entrepreneurial Strategy Making & Firm Performance: Test of Contingency & Configurational Models. Strategic Management Journal No.18 , 677-695
26- Ebrahimi A, Mohammadi A & Hajipour A. (2012). Studying the role of trust in sharing of job knowledge in employees of Tarbiat Moddares University; Journal of Military Administration, No4 (2), pp 135-162.[Persian].
27- Erden A, Erden H. (2009). Predicting organizational trust level of school managers and teaelementary schools. Journal Procedia social and behavioral sciences. Nol 1, No 1, pp 2180-2190.
28- Eres, F.; Gulcan, M. G. & Celik, S. (2014). Primary school teachers‟ perceptions of justice and trust in principals in Ankara, American International Journal of Contemporary Research, 2(4), 33-41.
29- Eskildsen, J.K., Christensen, K., Jull, H.J. (2004), "Public versus private sector excellence", The TQM Magazine, Vol. 16 No.1, pp.50-6.
30- Fekri,K&shafiabadi ,A.(2013-B).Compilation of Multi-axial Model and Social Learning Teory At Entrepreneurship Education. Advances in Environmental Biology, 7(8),
31- Fitzroy, t. (2007). the importance of organizational trust. Best advice forum.Galford , r & drapeace, a. (2007). the trusted leader
32- Fry, L. F. (1993). Entrepreneurship a Approach. New York: West
33- Fumani D. M, (2014),Perceivedorganisational support influences on job satisfaction and organizational commitment among junior academic staff members.Journal of Psychology in Africa, 25, 4, 364–366.
34- Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu.(2009). “Transformational leadership, creativity, and organizational innovation”. Journal of Business Research, NO. 62,PP. 461-473.
35- Hemati Souor (2013).Islamic ethic and organizational trust relationship whit organizational commitment
36- Herzon, J. (2002). What is life skills Education? Washington, DC: office juvenile justiceand Delinguecy prevrntion.
37-Hornsby, J.S., Kuratko, D., Zahra, S.A. (2002), "Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale", Journal of Business Venturing, Vol. 17 pp.253-73.
38- Karasel Nedime, Zehra Altınay, Fahriye Altınay,Gokmen Dagl(2017) Paternalist leadership style of the organizational trust, Quality & Quantity December 2018, Volume 52, Supplement 1, pp 11–30
39- Khanifar H, Moghimi M, Jandaghi Gh & Zaroondi N. (2009). Studying the relationship between the components of trust and organizational commitment of employees in Agriculture Organization and Education Organization of Qom; Journal of Public Administration,No 2, pp 3-18.[Persian].
40-Khanifar, H.,Moghimi, S.M.,Jandaghi, G.R. &Zarvandi, N. (2009),examining the relationship between trust and organizational commitment and Education in Agricultural Jihad Organization of Qom province), Public Administration, 1(2), 3-18 (Persian).
41- Kotlar, Josip& Sieger, Philipp(2018). Bounded Rationality and Bounded Reliability: A Study of Nonfamily Managers’ Entrepreneurial Behavior in Family Firms, Entrepreneurship Theory and Practice1–23
42- Kuratko, D.F., Ireland, R.D., Hornsby, J.S. (2004), "Corporate entrepreneurship behaviour among managers: a review of theory research and practice", Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and
43- Lyon, D. W., Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2000). Enhancing entrepreneurial orientation resarch: Operationalizing and measuring a key strategicdecision making process. Journal of Management 26 , 1055-85.
44- Maele, D. V. & Houtte, M. V. (2009). Faculty Trust and Organizational School Characteristics An Exploration Across Secondary Schools in Flanders, Educational Administration Quarterly, pp. 1-34.
45- Mc Mullen, J., & Shephered, D. (2006). Entrepreneurial Action and the Role of Uncertainty in the Theory of the Entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1) , pp. 132-152.
46- Mirzaee, Halima. (2013). Examine the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior in intelligence and moral education mashhad city. MA Thesis, University of Mashhad
47- Ngek Neneh, Brownhilder(2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality, Personality and Individual Differences138.PP:273-279.
48- Pardakhatchi.M.H&Shafizadeh, H. (2006). An introduction to organizational entrepreneurship, Tehran: Arasbaran . (in persian)
49- Rezaie.M.H&Rahsepar, T.(2009). Examine how the characteristics of an entrepreneurial Darab university students, Journal of a new approaches in the educational Administration, 2(4),45-62. (in persian)
50- Sexton, D.L., & Smilor, R.W. (1986). The Art and Science of Entrepreneurship. Cambridge. MA: Ballinger Publishing Company.
51- Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of Management Review, 25(1), 217-228.
52- Shawana.K.S(2014).The Effects of Perceived Organizational Support and Trust on Organizational commitment, Proquest LLC,1554181.
53- Sohn,kate&Kwon,lloong(2016).does trust promote entrepreneurship in a developing country, The Singapore Economic Review, Vol. 61, No. 2 (2016) 1650014 (19 pages)
54- Tang Biyan, Li Xiong, Ke Xu & Gang Wu (2018): Risk Awareness of Interpersonal Trust and Entrepreneurship in China: Evidence from Survey Data, Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 10.1080/1540496X.2018.1471595
55- Teimoori, R.V., Alagheband, E. (2008). comparison of the personality characteristics among students of nonprofit and governmental boys high schools in Karaj city, Master’s Degree Thesis, Allameh Tabatabaei University. (in persian)
56- Timmons.J. (1990). New venture creation. Boston:IrwIN , Home Woo.
57- Tschannen-Moran, M. (2009). Fostering teacher professionalism: The role of professional orientation and trust, Educational Administration Quarterly, No. 45, pp. 217-247.
58- Tyler, T.R.(2000) Beyond formal procedures : The interpersonal context of procedural justice. In J.S.Caroll(Eds), Applied social psychology and organizational settings (pp. 77-98). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates Publishers.
59- Woollard, David. Zhang, Michael & Jones, Oswald. (2007) .“CREATING Entrepreneurial university: Insights from a new university business school”.Institute for small Business & Entrepreneurship, NO.7-9, PP.1-20.
60- Yu Yan , Min Li, Xin Li, Jianliang Leon Zhao, Dingtao Zhao,(2017) Effects of Entrepreneurship and IT Fashion on SMEs’ Transformation toward Cloud Service through Mediation of Trust, Information and Managementhttp://dx.doi.org/10.1016/j.im.2017.07.001 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been
61-Zampetekis, L. A., and Moustakis, V. (2007) “Fostering corporate entrepreneurship through internal marketing: Implications for change in the public sector”. Nternational journal of innovation and management, vol, no. 4.
62-Zampetekis, L. A., and Moustakis, V. (2007); entrepreneurial behavior in the Greek public sector, international journal of entrepreneurial Behavior & Research, 13(1):19-38.
63-Zeppou, M., Sotirakou, T. (2003), "The STAIR model: a comprehensive approach for managing and measuring government performance in the post-modern era", International Journal of Public Sector Management, Vol. 16 No.4, pp.320-32.