بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز یزد، یزد، ایران

2 دکترای تخصصی، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

تغییر، باثبات‌ترین مشخصه ای است که می‌توان برای دنیای کنونی کسب وکار معرفی کرد. با سرعت گرفتن روند تغییرات در دانش و فناوری، بنگاه‌ها و سازمان‌ها پیچیده‌تر می‌شوند و همپای این تحولات، مدیریت سازمان‌ها نیز رو به پیچیدگی بیش‌تر می‌گذارد. امروزه اداره سازمان‌ها با روش‌ها و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست؛ چراکه مدیریت بر انسان‌ها که سرمایه‌های اصلی سازمان ها را تشکیل می‌دهند، کار آسانی نیست و رهبران سازمان ها، به ویژه مسئولان منابع انسانی، باید دانش و مهارت لازم را برای این امر مهم کسب کنند و به طور مؤثر آن‌ها را به کار گیرند. از این رو موفقیت هر سازمانی در گرو معطوف کردن کانون توجه آن سازمان بر استعدادهای منحصر به فرد کارکنان آن و تبدیل صحیح این استعدادها به عملکردی پایدار نهفته است. پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان نیز، به عنوان فرآیند ایجاد و استفاده از دانش برای بهبود عملکرد سازمان از حیث کارایی، مدیریت اطلاعات، دانش و تجربه موجود در سازمان، می‌تواند راهکاری موثر در روند پاسخگویی سازمان به تغییرات محیطی باشد. همچنین؛ تغییرات در محیط خارجی و پاسخگویی سریع به نیازهای متنوع مشتریان، سازمان‌ها را وادار به نشان دادن واکنش و اعمال تغییر می‌نماید و تلاش‌های فراوانی به منظور افزایش سرعت و انعطاف پذیری سازمانی صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل بسیاری از علمای مدیریت، چابکی را کلید موفقیت سازمان در محیط پویا و غیرقابل پیش بینی عصر حاضر می‌دانند. از این رو؛ اثربخشی مدیریت منابع انسانی قطعاً با سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و هم چنین به حداقل رساندن هزینه‌های راهبردی مرتبط است. مدیریت منابع انسانی، متضمن آموزش، مهارت‌ها و تخصص کارکنان، متفاوت از سایر ادارات سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1- بهرامی؛ محمدصادق، (1395)، چابکی سازمانی و مدیریت دانش، ماهنامه تخصصی الکترونیکی مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران، سال اول، شماره 11، بهمن 1395، ص 3.
2- مدهوشی؛ مهرداد، هادی تبار؛ جواد، (1397)، تدوین چارچوب بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان، با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری ISM، نشریه مدیریت بهره‌وری، سال یازدهم، شماره چهل و چهار، بهار 1397، صص 1 الی 9.
3- باورصاد؛ بلقیس، دارابیان؛‍ پگاه، (1395)، چابکی سازمان، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و علوم رفتاری، صص 3 الی 10.
4- فرخ‌پور؛ کیان، (1397)، بررسی تأثیر ساختارهای مدیریت دانش و چابکی سازمان بر عملکرد کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته‌ها در مدیریت و مهندسی صنایع، با تأکید بر کارآفرینی در صنایع، صص 1 الی 4.
5- علوی؛ سمیه، منصوری؛ معصومه، زینال‌نژاد؛ معصومه، (1396)، نگاهی پویا به تأثیر چابکی کارکنان بر انعطاف‌پذیری در تولید محصولات جدید، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، صص 3 و 4.
6- Zhang Z., & Sharifi H. (2007). Towards Theory Building in Agile Manufacturing Strategy a Taxonomical Approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 54(2), pp. 351-370.
7- White A., Daniel E., & Mohdzain M. (2005). The Role of Emergent Information Technologies & Systems in Enabe1ing Supply Chain Agility. International Journal of Information Management, 25 (5), pp. 396-410.
8- Trong Lin, C., Chiu, H., Tseng, Y. H. (2005). Agility Evaluation Using Fuzzy Logic. International Journal of Production Economics. pp. 1-16.
9- Balaji. M, elmurugan.V, Sivabalan. G, Ilayaraja.V. S, Prapa.M, Mythily.V. (2014). ASCTM Approach for Enterprise Agility. Procedia Engineering, 97, pp. 2222 – 2231.
10- Mehdibeigi N., Dehghani M., Yaghoubi N. M. (20016). Customer Knowledge Management and Organization’s Effectiveness: explaining the mediator role of Organizational Agility. 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership, Dubai, UAE. p.96.
11- Danesh GhalichKhani R., Hakkak M. (2016). A Model for Measuring the Direct and Indirect Impact of Business Intelligence on Organizational Agility with Partial Mediatory role of Empowerment (Case Study: Tehran Construction Engineering Organization (TCEO) and ETKA Organization Industries.co). 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership, Dubai, UAE. PP. 413 – 421
12- Yusuf, Y.Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N.M., & Cang, S. (2014). A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry. International Journal of Production Economics, 147, 531–543.
13- Khoshlahn M., Sattari Ardabili F. (2016). The Role of Organizational Agility and Transformational Leadership in Service Recovery Prediction. 3rd International Conference on New Challenges in Management and Business: Organization and Leadership, Dubai, UAE. p. 144.
14- رشیدی؛ سودابه، زارعی محمودآبادی؛ محمد، (1397)، تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) بر کیفیت ارکان نظام مدیریت بحران. چهارمین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم انسانی و مدیریت، صص 3 و 10.
15- رشیدی؛ سودابه، زارعی محمودآبادی؛ محمد، (1397)، نقش استراتژی‌های مدیریت دانش (KM) در بهبود مدیریت منابع انسانی (HRM). چهارمین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم انسانی و مدیریت.، صص 4 الی 10.
16 - Cascio, W. F. (2006). Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work-Life, profits. (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
17- Olavarrieta, S., Friedman, R., 2007. Market orientation, knowledge-related resources and firm performance. Journal of Business Research 61 (6), 623–630.
18- رشیدی؛ سودابه، معتمدی؛ نگار، حدادزاده؛ مهدی، (1397)، مدل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد کلی سازمان، نشریه صنعت لاستیک ایران، دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صص 47 الی 60.
19- Khan, M.A. (2010), “Effects of human resource management practices on organizational performance – an empirical study of oil and gas industry in Pakistan”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 24, pp. 157-175.
20- Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Jiang, K. (2014). An aspirational framework for strategic human resource management. Academy of Management Annals, 8, 1–56.
21- Raˇsula, J., Bosilj Vukˇsi´c, V., & IndiharˇStemberger, M. (2012). The impact of knowledge management on organisational performance. Economic and Business Review,14(2), 147– 168.
22- Wang, K.-L., Chiang, C., & Tung, C.-M. (2012). Integrating human resource management and knowledge management: From the viewpoint of core employees and organizational performance. International Journal of Organizational Innovation,5(1), 109–137.
23- Suzana, R., & Kasim, R. (2010). The relationship of knowledge management practices, competencies and the organizational performance of government departments in Malaysia. Human and Social Sciences, 5 (4), 219-225. Retrieved from http://connection. ebscohost .com/c/articles/ 36156517/
24- Pastor, I. (2011). Organizational Culture Factors That Can Influence Knowledge Transfer.The 6th Edition Of The International Conference European Integeration Realities And Perspectives. Journal Of Globalization And Cultural Diversity, 661-667.
25- رجبی فرجاد؛ حاجیه، مطیعیان نجار؛ مجید، (1397)، تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 3 (شماره پیاپی 33)، پاییز 1397، صص 75 الی 100.
26- سید عباس‌زاده؛ میر محمد، حسنی؛ محمد، بازرگان؛ عباس، نامی؛ کلثوم، (1396)، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال نهم، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1397، ص 15.
27- آقاحسینی اشکاوندی؛ مصطفی، رضایی دولت آبادی؛ حسین، نیلی پورطباطبایی؛ سیداکبر، (1395)، تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران، مطالعه موردی: انتقال خون اصفهان و سه استان حادثه‌خیز کشور، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، شماره دهم، پاییز و زمستان 1395، ص 42.
28 - Alhadid, A. Y. (2013). The effect of organization agility on organization performance. International Review of Management and Business Research, 5(1), 173-278.
29- Capon, N., Farley, J.U., & Hoeing, S. (1990). Determinants of financial performance: a meta-analysis. Management Science, 36 (10), 1143-1159.
30- Vickery, S.K., Droge, C., Setia, P., & Sambarmurthy, V. (2010). Supply chain information technologies and organizational initiatives: complementary versus independent effects on agility and firm performance. International Journal of Production Research, 48 (23), 7025-7042.
31- Juan, G., Cegarra, N., Pedro Soto, A., & Anthony K.P. (2015). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research, 6.
32- Shin, H., Nam, J., DaeSoo, L., & Hosun Rhim, K. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181-196.
33- باورصاد؛ بلقیس، نیس؛ عبدالحسین، دارابیان؛ پگاه، (1397)، تأثیر چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی، فصلنامه مدیریت راهبردی، شماره 36، زمستان 1397، ص 69.
34- روشن ضمیر؛ اکبر، (1395)، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و چابکی در سازمان. کنفرانس بین-المللی نخبگان مدیریت، ص 10.
35- ابیلی؛ خدایار، رومیانی؛ یونس، صحرائی بیرانوند؛ مهدی، (1394)، تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی، با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)، فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، سال ششم، شماره 3، پیاپی 17، پاییز 1394، صص 55 الی 65.
36- Oltra, V. (2005). Knowledge management effectiveness factors: The role of HRM. Journal of Knowledge Management, 9, 70-86.
37- Chuang, C., Jackson, S. E., & Jiang, Y. (2013). Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership, and tacit knowledge. Journal of Management, 42 (2), 524554.
38- نیکخواه تکمه داش؛ یونس، حسینی؛ سید صمد، کرمی؛ اژدر، (1397)، تأثیر مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده ایرانی، فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 1، بهار 1398، ص 5.