مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران،

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ ‌سازمانی عاملی اصلی در صحنه مدیریت دانش است و تعاملات می تواند موجب یادگیری و دانش آفرینی نیروی انسانی شود به شرطی که فرهنگ این محیط به سمت سازمان یادگیرنده  جهت گیری کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزات تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری در شرکت آرتاویل تایر است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. برای انجام تجزیه ‌و تحلیل از نرم افزار PLS  و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه‌گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا  پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روابط همخطی بین متغیرها مورد تایید قرار گرفته است  و بر اساس پژوهش حاضر می‌توان پیشنهاد کرد که که سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و ظرفیت یادگیری سازمانی باشد. 

کلیدواژه‌ها


[1] بهمنی چوب‌بستی ، اکبر، بیگرخانی ، امین، فلاحی نیا، غلامحسین، شیرانی ، فاطمه (1396). ارتباط فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی درمانی (بیمارستان‌های آموزشی-درمانی شهر همدان در سال 96)، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان.
[2] جزایری، سید حسین، کرمی، پروین (1388)، بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و تعلق سازمانی شرکت آب و فاضلاب لرستان، طرح جهاد دانشگاهی واحد استان لرستان.
[3] حسینی، سید محمود، حاجی پور ، بهمن (1387). تبیین ارتباط ذهنیت مشترک ظرفیت جذب دانش و نوآوری و انعطاف‌پذیری در سازمان ، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 12، شماره 4، 155-176 صص
[4] حقیقی نسب، منیژه، قدرت‌آبادی، لیلا، شفیع، شکوفه (1398): تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری ، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دوره 11، شماره 2، صص 274-257.
[5] خان عزیزی، محمد، طالع پسند، سیاوش(1396). رابطه راهبردهای مدیریت دانش با ظرفیت‌های یادگیری فردی و سازمانی، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، شماره 37، تابستان.
[6] رهنورد آهن، فرج اله، زارع پور نصیرآبادی، فضل اله، حافظی، شهرام (1389)، تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، تابستان، دوره 1، شماره 2، صص 79-92
[7] سلطانی تیرانی، فلورا (1376)، تبیین الگوی مناسب نهادی کردن بهبود و نوآوری در صنایع، پایان‌نامه مدیریت دولتی ، دانشگاه تهران، دانشکده علوم.
[8] شهرکی پور، حسن، ندری، خدیجه، شیرمحمدی، رحمان (1389)، بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، تابستان، دوره 1، شماره 4، صص 109-136.
[9] عتابی، فریده، قدمیان، حسین، خدادادی، محمد (1387)، شبیه‌سازی و مدل‌سازی انرژی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت لاستیک، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره دهم، شماره سه ، پاییز.
[10] علی پور، سکینه ، اوجی نژاد، احمدرضا (1397). نقش واسطه سرمایه روان‌شناختی در رابطه میان فرهنگ‌سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان زن ، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه ، سال نهم، شماره نخست، بهار.
[11] فایدگیوی، فرود، حقیقتیان، منصور و بهیان، شاپور (1398)، تحلیل رابطه هویت ملی و پایبندی به فرهنگ شهروندی (موردمطالعه: کلان‌شهر شیراز)
[12] فایدگیوی، فرود، حقیقتیان، منصور، بهیان، شاپور (1398). تحلیل رابطه هویت ملی و پایبندی به فرهنگ شهروندی(موردمطالعه: کلان‌شهر شیراز)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، نشریه مطالعات ملی، دوره 20، شماره 1 (77)، صص 79-104
[13] کاظمی، مجتبی، رحیمیان ، حمید و عباس پور ، عباس (1396): طراحی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال نهم ، شماره 3، پاییز.
[14] کردنائیچ ، اسداله، مقیمی، سید محمد، قناتی، سوسن و یزدانی ، حمیدرضا (1388). بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3، پائیز و زمستان، صص 119-134.
[15] کریمی، اصف، رضایی، روح اله، احمد پور داریانی ، محمود، انصاری، محسن (1392)، تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر گرایش کارآفرینانه، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره سوم، پاییز، صص 182-163
[16] زما گرشاسبی، مژگان، ساعی ارسی ، ایرج، بیگدلی، لیلا و لهراسبی، علیرضا (1395). بررسی رابطه‏ فرهنگ‌سازمانی با مدیریت تغییر در ادارات دولتی شهر کرج، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 3، شماره 9، صص 127-147
[17] لگزیان، محمد، ملک زاده، غلامرضا (1389)، بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی ، سال اول، زمستان، شماره4.
[18] محقر، علی، آتشین پنجه، شایان (1398). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری از مسیر قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت بانکرینگ: فصلنامه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دوره 11، شماره2، صص 403-414
[19] محمد رفعتی، سولماز (1396)، تأثیر فرهنگ کارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی صنعت بانکداری ، پایان‌نامه ارشد ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
[20] مصدق راد، علی‌محمد، سخنور، مبین (1398). فرهنگ‌سازمانی بخش‌های پرستاری بیمارستان‌های شهر تهران، نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی.
[21] مطهری نژاد، حسین (1396)، نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیر فن‌آوری اطلاعات (موردمطالعه: پرستاران بیمارستان‌های آموزشی)، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 2
[22] هادیان نسب، علی، ابراهیم پور، مصطفی، نوع پسند اصیل، سید محمد (1395). بررسی تأثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (اداره کل بندرها و دریانوردی استان گیلان). فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 16 ، شماره 1، بهار. صص 117-148
[23] Atienza,C (2015). Organizational Culture as a Key Enabler of Intrapreneurship: A Critical Review of Literature.
[24] Cherchem, Naima (2017), the relationship between organizational culture and entrepreneurial orientation in family firms: Does generational involvement matter? Journal of Family Business Strategy
[25] Cranten, (2004), International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, emerald.
[26] Eken, Gorkerm, Bilgin, Gozde, Dikmen,irem, Birgonul, talat (2020). A lessons-learned tool for organizational learning in construction, Automation in Construction, volume 110. February.
[27] Gachanja, Isaac muiruri, kiganane, lucy maina (2020). Influence of organization learning on innovation output in manufacturing firms in Kenya, International Journal of Innovation Studies.
[28] Jafari, parivash, kalanaki, mostafa (2012). Relationship between the Dimensions of Learning Organization and Readiness-to-Change. Procedia - Social and Behavioral Sciences
[29] Shihab, M., Wismiarsi, T. and Sine, K. (2011). Relationship between organizational culture and entrepreneurial orientation: Indonesian SMEs context. Proceeding of 2nd International Conference on Business, Economics and Tourism Management, IPEDR, Vol. 24 (2011), IACSIT Press, Singapore, pp. 93- 97.
[30] Vito, Rosemary (2019). Key Variations in Organizational Culture and Leadership Influence: A Comparison between Three Children’s Mental Health and Child Welfare Agencies, Children and youth services review.