تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا، مشهد، ایران

چکیده

امروزه بروز تحریم‌های بین‌المللی به عنوان محرک اصلی بازار لاستیک و تایر، با تاثیر بر نرخ ارز، نحوه پرداخت، شیوه حمل و نقل و غیره، خطر تامین مواد و قطعات را برای بسیاری از توزیع‌کنندگان به شدت افزایش داده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت راهبردی تامین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری در صنعت لاستیک ایران انجام شده است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم برای این تحقیق، از پرسشنامه‌ استاندارد استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت و بین 236 نفر از توزیع‌کنندگان صنعت لاستیک به‌صورت نمونه‌گیری غیر متحمل در دسترس توزیع شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم‎افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت ارشد، آمادگی فناورانه و اعتماد، بر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده اثرگذار است و همچنین مدیریت راهبردی تأمین‌کننده، کیفیت فرآورده و رضایت مشتری نیز بر عملکرد مالی شرکت اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین شرکت‌های توزیع‌کننده لاستیک، با حمایت بیشتر مدیران، بهبود فناوری و گسترش فضای اعتماد در بین کارکنان و مشتریان، می‌توانند عملکرد مالی شرکت را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


[1] آقاجانی، جلال. (1393). «بررسی تأثیر هم‌راستایی استراتژی منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان (مطالعۀ موردی: بانک ملت)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت، پیام نور تهران.
[2] اسماعیلی، حبیب اله؛ شاه فرحت، احمد؛ میرزایی نجم آبادی، خدیجه؛ دادگر سلمه،کریمی اقدس؛ خجسته گلایمی، محمد(1392). ارتباط بین شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری، مجله زنان مامایی و نازایی ایران، 85(16)، 10-1.
[3] اسماعیلی، محسن؛ رسولی، مهدی؛ مرادی، جواد؛ راسخ، نازنین(1395) تاثیر گرایش به بازار بر وفاداری مشتریان با توجه به کیفیت خدمات در پارک های آبی، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 14(4)، 49-37.
[4] الفت، لعیا و صدیقی، سیما (1393). رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی در صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی کشور. مطالعات مدیریت صنعتی، 12(3)، 99-121.
[5] رجوعی، مرتضی (1390). تحلیل پیش‌شرط‌ها و پیامدهای بازارگرایی در صنعت بیمه ایران: توسعه یک مدل مفهومی. رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
[6] رحیمی، حسین و جعفرزنجانی، حامد ( ۱۳۹۵) شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای راهبردی تصمیم گیری در انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین شرکت‌های عمرانی با رویکرد AHP-ANP، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی‌کنفرانس
[7] رفیعی، ساغر؛ حقیقی نسب، منیژه و یزدانی، حمیدرضـا (1391). تــاثیر عوامــل آمیختــه بازاریــابی و تــصویر شرکت بر ارزش ویژه برند در بخش نرمافزاری صنعت فنـاوری اطلاعـات. تحقیقـات بازاریـابی نـوین، 7(2) ، 195-182.
[8] سالخورده، مجید؛ صادقی، تورج و مسعودی فر، حسن (۱۳۹۴). طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی زنجیره تامین منابع مالی و انتخاب تامین کنندگان راهبردی نظام جامع تامین منابع مالی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی، کنفرانس بین‌المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
[9] غفاری آشتیانی، پیمان؛ زنجیر دار، مجید و شعبانی، رضا (1391). بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک های شهرستان اراک. مدیریت بازاریابی، شماره 15، 39-61.
[10] فلاح، محمدرضا؛ خلیلی پور، گلی و‌ باقری ثالث، هادی (۱۳۹۷) شناسایی چالش‌های مدیریت ارتباط در زنجیره ارزشی تامین کنندگان (SRM)، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
.
[11] منشگر، مریم و عباسی، اسدالله (1395). آسیب شناسی و راهکارهای حمایت مدیران از بالندگی و توسعه منابع انسانی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 3(8)، 29-56.
[12] میرغفوری، حبیب الله؛ مروتی، علی و تاکی، انسیه (1394). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دلفی فازی و مدل پویایی سیستم. فصلنامه علمی‌پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 5(3)، 199-218.
[13] هاشمی، سید عباس؛ امیری؛ هادی؛ مشتاقیان، مهنوش(1395). تاثیر جریان های نقدی عملیاتی بر تامین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم، پژوهش های حسابداری مالی، 4(7)، 38-19.
[14] Brinch,M. Jan Stentoft, Jesper Kronborg Jensen, Christopher Rajkumar,(2017) "Practitioners understanding of big data and its applications in supply chain management", International Journal of Logistics Management, 29(2), 555-574.
[15] Castro, Carmen Barroso & Enrique Martin Armario & Maria Elena Sanchez (2005), “Consequences of market orientation for customers and employees”, European Journal of Marketing, Vol.39, No.5/6, pp. 646-675.
[16] Eric P. Jack and Thomas L. Powers(2015) “Managing strategic supplier relationships”, Journal of Business & Industrial Marketing 30 (2), 129 –138.
[17] Fama, Eugene F. (2014). "Two Pillars of Asset Pricing." American Economic Review,
104(6), 1467-1485.
[18] Green, K.W. and Inman, R.A. and Brown, G. And Willis, T.H. (2005), “Market orientation: relation to structure and performance”, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 20, No. 6, pp. 276-284.
[19] Heng, Kevin; Wyttenbach, Aurélien; Lavie, Baptiste (2015)” A non-isothermal theory for interpreting sodium lines in transmission spectra of exoplanets”, Astrophysical Journal Letters., 803:L9 (6pp).
[20] Leonard K. Cheng , Yum K. Kwan(2000)” What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience”, Journal of International Economics 51, 379-400.
[21] Lonial, S.C. and Tarim, M. and Tatoglu, E. And Zaim, S. And Zaim, H. (2008), “The impact of market orientation on NSD and financial performance of hospital industry”, Industrial Manage,ent and Data Systems, Vol. 108, No. 6, pp. 794-811.
[22] Nwokah, N. Gladson (2008), “Strategic market orientation and business performance: The study of food and beverages organisations in Nigeria”, European Journal of Marketing, Vol. 42, No. 3/4, pp. 47-53.
[23] Oghazi, P. Fakhreddin Fakhrai Rad, Stefan Karlsson, Darek Haftor, (2018) "RFID and ERP systems in supply chain management", European Journal of Management and Business Economics, 27(2), 171-182
[24] Rodrigues, A. P. and Pinho, M.R. (2010), “Market orientation, job satisfaction, commitment and organisational performance the specific case of local public sector”, Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 4 No. 2, pp. 172-192.
[25] Sweeney, David B. Grant, D. John Mangan, (2018) "Strategic adoption of logistics and supply chain management", International Journal of Operations & Production Management, 38(3), 852-873.