بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان ، گیلان، ایران.

2 دانشجوی دکترای رفتارسازمانی و منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه موضوع مدیریت منابع انسانی اهمیت یافته و از شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان‌ها هستند از این رو موضوعات مرتبط با منابع انسانی از جمله امنیت شغلی کارکنان مهم تلقی می شود. ادراک امنیت شغلی بالا تأثیر چشم گیری بر نیت‌‌های کناره گیرانه، قصد ترک شغل، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار سیاسی و افزایش بهره‌وری سازمان دارد. از این رو سازمان‌ها در تلاشند با افزایش امنیت شغلی و تامین نیازهای کارکنان به آن بازدهی لازم برسند. از این رو هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در تعاونی های تولیدی استان اردبیل است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع توصیفی و همبستگی بوده و حجم جامعه آماری 305 نفر است که تعداد 169 نفر انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد(به دلیل عدم دسترسی به جامعه آماری، 305 نفر آز آنان برای مطالعه انتخاب شدند). برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبستگی، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت شغلی به طورمستقیم بر تعهد سازمانی در مشاغلی همچون تعاونی ها تاثیر دارد. در این مطالعه همچنین همبستگی بین ابعاد امنیت شغلی و تعهد سازمانی از جمله؛ تمرکز بر شغل جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادی، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش، تعهد سازمانی و دفاع از سازمانی مورد تایید قرار گرفت که در این بین بعد عاطفی بودن محیط کار با ضریب همبستگی 78/0 بیشترین تاثیر را بر تعهد کارکنان تعاونی های تولیدی دارد

کلیدواژه‌ها


 1. اعرابی, حسین ، کمانی, سیدمحمد حسین. (2000). رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه, 14(2), 87-93.
 2. الوانى، سیدمهدى (1379) مدیریت عمومى، تهران: نشر نى.
 3. بافرانی، محمدجواد .(1385)، بررسی رابطه بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاههای پیام نور استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 4. پورکیانی، مسعود و حسینی کهنوج نرگس.(1392)، بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 5. پیریایی، صالحه و ارشدی، نسرین (1391). اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل، نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 11، صص 78-94.
 6. تقی زاده، جهان، رسولی، رضا و بابائی، شاهرخ (1393). تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی, 7(2), 53-78.
 7. رحمان سرشت، حسین، و فیاضی، مرجان.(1387)، رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی«ویژه مدیریت»، سال 8، شماره29:73-96.
 8. سلطانی،ایرج (2000)، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، ماهنامه تدبیر-سال یازدهم-شماره 105
 9. سوری، ابوذر، یوسفی، بهرام، و شعبانی مقدم، کیوان.(1392)، ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، شماره1:1-9.
 10. لالیان پور، نوشین، دوستی، ناهید، و محمدزاده آزاده.(1390)، مفهوم توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: شرکت بیمه)، هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه ، شماره 163:24-39.
 11. محرابی، جواد و گلناری، مجتبی (1394). بررسی ارتباط بین امنیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان دائمی و موقت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیریت توسعه و تحول21، صص.60-49.
 12. مجیدی عبداله, قهرمانی علی اکبر, و محمودآبادی علی اکبر. (1387)، بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، توانمدسازی کارکنان پلیس، سال سوم، شماره چهارم، صص437-451.
 13. نورانی س.(1387)، رابطه بین سبک های دلبستگی با امنیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان اداره برق استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.

 

 1. Akpan, C. P.(2013), Job Security and Job Satisfaction as determinants of Organizational Commitment among University Teacher in Gross River State, Nigeria, British Journal of Education, Vol.1, No.2, pp. 82-93.
 2. Elangoven, A. R. & Xie, Jia Lin.(2000), Effects of perceived power of supervisor on subordinate work attitudes, Leadership & organization development journal, Vol. 21/6, p.319- 328, Available at http://www.emerald-library.com.
 3. Furaker, Beng and Berglund, Tomas.(2014), Job Insecurity and Organizational Commitment, Revista Internacional de Organizaciones, No.13, p.163-186.
 4. Jandaghi, Gholamreza., Mokhles, Ali., and Bahrami, Hamid. (2011), The impact of job security on employees’ commitment and job satisfaction in Qom municipalities, African Journal of Business Management,  5, No.16, pp. 6853-6858.
 5. Jeong-Ho, Jeon. (2009). The Impact of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment Exploring the Mediating Effect of Trust in Top Management, in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
 6. Kacmar, K Michele and Ferris, Gerald.(1993), Politics at Work : Sharpening the focus of political behavior in organization, Business Horizon.
 7. Meyer, JP & Allen, NJ.(1991), A Three component conceptualizition of organizational commitment', Human Resource Management Review, Vol. 1, No.1.
 8. Ok Para, J. o, Wynn, p. (2008). The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria, Journal of Management Development, 9(27), 935-95.
 9. Olson, , Bao, Yongjian., and Parayitam, Satyanarayana.(2014),  Political behavior, trustworthiness, job satisfaction, and commitment: An empirical study, Chinese Management Studies, Vol. 8,  No.,3, pp.354-374
 10. Sverke, M., & Hellgren, J. (2002). The Nature of Job Insecurity: Understanding Employment Uncertainty on the Brink of a New Millennium, Applied Psychology, (51)1, 23-42.
 11. Porter, LW., Steers, RM., Mowday, R.T,. & Boulian, PV.(1974), Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians', Journal of Applied Psychology, Vol. 59 , No. 5, pp. 603-9.
 12. Raadabadi, Mehdi., Mojbafan, Arezoo., Rajabi, Vasokolaee Ghasem., and  Dargahi, Hossein.(2015), The Relationship of Organizational Commitment and Political Behavior Tendency among the Employees of Tehran University of Medical Sciences, Asian Social Science, Vol 11, No.21,62.
 13. Thipha phongphakaphun, Phatsom.(2012), Perception of Organizational Politics and Influence of Job Attitude on Organizational Commitment, a Thesis for the Degree of Master of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce
 14. Mohr, A. T., & Puck, J. F. (2007). Role conflict, general manager job satisfaction and stress and the performance of IJVs. European management Journal, 25(1), 25-35.
 15. Muhammad, S. K. (2012). Role of commitment in the development of employee's citizenship behaviour: Evidence from banking sector of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 3(20).
 16. Yılmaz, Emine., Özerb,Gökhan and Günlük, Mehmet.(2014), Do organizational politics and organizational commitment affect budgetary slack creation in public organizations?, Social and Behaviora ciences 150, pp.241- 250