ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی

نوع مقاله : مقاله ترجمه

نویسندگان

کارشناس تکنولوژی شرکت لاستیک سبلان رازی

10.22034/irm.2022.143828

چکیده

به طورمتداول بیشترین آمیز‌ه‌های تایر با مخلوط کن های داخلی مماسی تولید شده‌اند. کیفیت تجهیزات اختلاط یک عامل بسیار مهم درفرآورش کامپاند می باشد و برای شرکت های تولید کننده افزایش کیفیت وتولید به بهینه سازی پارامترهای فرآیند و ماشین آلات وابسته است. هدف از این تحقیق ، طراحی شکل هندسی جدید و بهینه سازی شده به‌ جای آزمایش های سنتی با استفاده از شبیه سازی عددی بود که یک آزمایش تاییدی در پایان از روتورهای جدید توسعه یافته انجام شده است. دراین تحقیق نتایج مطالعات تجربی برروی مخلوط کن های داخلی GK50 UKبررسی و شکل هندسی روتوراستاندارد قدیمی برای مخلوط کن های داخلی مماسی (OS geometry)با شکل هندسی روتورجدید توسعه یافته مقایسه شده بود) (MDSC geometry . کارایی اختلاط پراکنشی وتوزیعی روتورها به عنوان مهم‌ترین عوامل برای دستیابی به یک فرآیند اختلاط مورد بحث قرارگرفته وعلاوه براین نتایج استاندارد‌ها و تست های پیشرفته برروی فرآینده آمیزه کاری ارایه شده است

کلیدواژه‌ها


  1. Contract of the European Research Project ROTOR: Annexe 1, Description of work, 2001
  2. Patent of Werner and Pfleiderer, DE 738 787, 1943
  3. Patent of ThyssenKrupp Elastomertechnik: MDSC rotor, 2004
  4. Manas-Zloczower I., Tadmor Z : Mixing and Compounding of Polymers, Theory and Practice, Hanser Publishers, Munich, 1993
  5. Otto S., Malle, J.; Cantaloub, B.: Experimental Evaluation of an Innovative Rotor Geometry on a Tangential Internal Mixer, Conference on European Rubber Research - Practical Improvements of the Mixing Process, Paderborn 2005
  6. Cotten G.R.: Mixing of carbon black with rubber I. Measurement of dispersion rate by changes in mixingtorque, Rubb. Chem. Technol. 57_ (1984) 118- 133
  7. ISO 11345, on the evaluation of carbon black dispersion
  8. Manual of the Dispergrader 1000NT, Optigrade, 99
  9. Otto S., Randl O., Goncalves O., Cantaloube B.: New reference value for the description of filler dispersion with the Dispergrader 1000 NT, submitted to Kautschuk Gummi Kunststojfe, 2004
  10. European research project ROTOR: Progress report on experimental results obtained on GK50 UK, 2004