تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت کسب‌وکار گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کسب وکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/irm.2022.143832

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میانجی‌گری رضایت بازاریابان در صنایع لاستیک انجام گرفت. مفهوم ویژگی‌های فردی را به‌عنوان جمع کل راه‌هایی می‌دانند که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خو د واکنش نشا ن می‌دهد، یا به‌وسیله آن روابط متقابل ایجاد می‌کند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش از شاخه تحقیقات توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 110 نفر از مدیران و کارکنان خبره شرکت لاستیک کیان تایر می‌باشند. با توجه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام گردیده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده ‌شده است که تعداد نمونه آماری 86 نفر تعیین گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع‌آوری شدند و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیر دارد، همچنین متغیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رضایت بازاریابان تأثیر دارد و متغیر میانجی رضایت بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیر دارد. این پژوهش نشان داد که تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میانجی‌گری رضایت بازاریابان در صنایع داروسازی کشور با توجه رقابت روزافزون بین شرکت‌های داروسازی تأثیر خواهد داشت و این امر با داشتن کارکنان باانگیزه که از شغل خود رضایت دارند در مجموعه میسر خواهد بود کارکنانی که بتوانند سازمان را با تغییرات و پیشرفت‌ها همگام کند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. اسماعیلی، محمود رضا، انصاری رنانی، قاسم؛ (1386) بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره23، تیر
  2. ترابی،فاطمه؛رحیمی،اعظم؛ودادی،احمد؛اسماعیل‌پور،حسن(1398).تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته، دوفصلنامه مطالعات مصرف‌کننده، دوره۶، شماره۱، ص۸۱-۱۰۳
  3. تقی‌زاده،هوشنگ؛اسدی،نازل(1392). بررسی ارتباط ویژگی‌های فردی-اجتماعی با خشنودی شغلی کارکنان، مطالعات جامعه شناسی، سال سوم، شماره دهم، ص۱۲۴-۱۱۳.
  4. چگینی اصلی، رقیه و صالح اردستانی، عباس،(1395)اندازه گیری تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: غرب شهر تهران)، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره2، شماره2، ص1-20
  5. حسینی،ابوالحسن؛شیرخدایی،میثم(1396). عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف‌کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز،فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره16، شماره30، ص125-109.
  6. درینی،محمد؛نامدارد،احسان(1398). شناسایی ابعاد سرمایه نمادین و رابطه آن با رفتار خرید مصرف‌کننده در فروشگاه لوازم ورزشی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال8، شماره3، ص ۳۵-۲۵.
  7. رحمتی،یلدا؛طالقانی،محمد؛چیرانی،ابراهیم(1396). گرایش‌های ارزشی مصرف‌کننده و تمایل به رفتار خرید،دوفصلنامه علمی کاوش های مدیریت بازرگانی، دوره9، شماره17،ص125-137.
  8. زارعی،عظیم؛ناصری،زهره(1397). بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی ‌گری ارزش ادراک شده و پاسخ‌های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان روغن لادن در شهر تهران)، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دوره5،شماره2، ص20-1
  9. صفرزاده،حسین؛مصدر،مینا(1396). عوامل فردی و مدیریتی موثر بر تلاش رفتاری نیروی فروش در تحقق هوشمندی بازاریابی، مدیریت کسب‌وکار، دوره2، شماره9، ص133-150
  10. قاسمی،ابوالفضل؛عباس‌زاده،میرمحمد؛حسنی،محمد؛هاشمی،تورج(1395) مدل سازی ساختاری ویژگی های شخصیتی بر استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی، سلامت کار ایران، دوره10، شماره2، ص52-64
  11. قراخانی،داود؛آرش،زعفرانچی(1398). تاثیر فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی، سلامت و بهداشت اردبیل، دوره10، شماره1،ص109-117
  12. میرزایی،حسین؛فتحی،لاله(1392). مطالعه میزان رضایت‌مندی شغلی کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، مطاعات جامعه شناسی، دورع5، شماره18،ص137-151.
  13. نکویی‌مقدم،محمود؛پیرمرادی،نرگس(1389). نقش تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان در رفتار سازمانی آنان،عصر مدیریت، سال4، شماره14، ص1-6
  14. Al Mamuna A.; RosliMohamad, M.; Rafi BinYaacob, M. and Mohiuddinc, M. (2018), “Intention and behavior towards green consumption among low-income households”, Journal of Environmental Management, 227 (1), 73-86
  15. Bachas, Natalie & Peter Ganong & Pascal J. Noel & Joseph S. Vavra & Arlene Wong & Diana Farrell & Fiona E. Greig, (2020) "Initial Impacts of the Pandemic on Consumer Behavior: Evidence from Linked Income, Spending, and Savings Data," NBER Working Papers27617, National Bureau of Economic Research, Inc.
  16. Linhsu,Chia;Chen,Mu-chen(2018) How gamification marketing activities motivate desirable consumer behaviors: Focusing on the role of brand love, Computers in Human Behavior,, S0747563218303200–. doi:10.1016/j.chb.2018.06.037
  17. PAAIS, Maartje; PATTIRUHU, Jozef R.(2020). Effect of Motivation, Leadership, and Organizational Culture on Satisfaction and Employee Performance, The Journal of Asian Finance, Economics and Business,Volume 7 Issue 8 / Pages.577-588 / 2020 / 2288-4637(pISSN) / 2288-4645(eISSN)
  18. Reichheld, F. & Sasser, W. E. (1999). “Zero defection quality comes to services”, Harvard Business Review, 68 (5), pp. 23-21.
  19. E.K;Chidozie.F.C(2012). The Validity of Herzberg’s Dual-Factor Theory on Job Satisfaction of Political Marketers, An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia Vol. 6 (1), Serial No. 24, January
  20. Sutton, D. & Klein, T. (2003). “Enterprise Marketing Management”, New York: John Wiley and Sons, Inc.
  21. Sy Moon, J., S. minor, M. (2011). Consumer behavior (internal and external factors), Trans: Ardestani, A; Saeidi, M, Third Edition, Etehadpublication-Iylar.
  22. Carey;lindsey&Cervellon,mariee(2014). Consumers' perceptions of 'green': Why and how consumers use eco-fashion and green beauty products, Critical Studies in Fashion and Beauty2(1):117-138
  23. Gaur, A. S., & Delios, A. (2015). International diversification of emerging market firms: The role of own-ership structure and group affiliation. Management International Review, 55, 235–253.
  24. Alkurdi;barween&Alshurideh;muhammad&Alnaser;ahmad(2020).The impact of employee satisfaction on customer satisfaction: Theoretical and empirical underpinning, Management Science Letters, ISSN 1923-9343 - ISSN 1923-9335 Quarterly Publication ,Volume 10 Issue 15 pp. 3561-3570.
  25. Qazzafi,sheikh(2020). Factor Affecting Consumer Buying Behavior: A Conceptual Study, IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development| Vol. 8, Issue 2, 2020 | ISSN (online): 2321-0613