مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/irm.2022.143833

چکیده

در حال حاضر رقابت بین زنجیره‌های تأمین است. در محیط‌های تجاری مدرن، یک مدیریت موثر زنجیره تأمین SCM)) برای تداوم تجارت بسیار مهم است. رقابت بین زنجیره‌های عرضه ( (SCجایگزین رقابت سنتی بین شرکت‌ها شده است. الگوی ناب، چابک، انعطاف‌پذیر و سبز (LARG) به‌عنوان پایه و اساس یک مدیریت زنجیره تأمین رقابتی حمایت می‌شوند. امروزه شرکت‌ها به‌علت تغییرات سریع محیطی، انتظارات مشتری و رقبا، مجبور به بازنگری فرآیند زنجیره تأمین می‌باشند. به‌همین منظور مدیریت زنجیره تأمین لارج رویکردی جامع از ترکیب استراتژی‌های ناب، چابک، تاب‌آور و سبز است. پارادایم‌ مدیریت زنجیره تأمین لارج، تلاش دارد این چهار رویکرد را در کنار هم بنشاند تا از مزایای تک ‌تک آن‌ها بهره‌مند شده و همزمان کاستی‌های آن‌ها را بپوشاند. در این مقاله، به بررسی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج که از پارادایم‌های یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب‌آور و سبز تشکیل شده خواهیم پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این مدل‌ها تأثیر مهمی در عملکرد زنجیره تأمین و کسب مزیت رقابتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


 
[1]. G. Stevens, “Integrating the Supply Chains,” International Journal of Physical Distribution and Material Management, vol. 8, no. 8, pp. 3-8, 1989.
 [2]. Y. Kainuma, and N. Tawara, "A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management," International Journal of Production Economics, vol. 101(1), pp. 99-108, 2006.
 [3]. M. Christopher, and C. Rutherford, "Creating Supply Chain Resilience Through Agile Six Sigma," Critical Eye, (June- August), pp. 24-28, 2004.
 [4]. Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European Journal of Operational Research, 173 (1): 211-225.
[5]. فیروزی،(1393)  ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با مد بومی یکپارچه لارج ، پایان نامه کارشناسی ارشد ) دانشگاه شهید. بهشتی).
[6]. Carvalho, H., & Machado, V. C. V. C. (2009). Lean, agile, resilient and green supply chain: a review. Third International Conference on Management Science and Engineering Management (pp. 3-14). Bangkok, Thailand.
[7].Azevedo, S. G., & Carvalho, H. (2010). The influence of agile and resilient practices on supply chain performance: an innovative conceptual model proposal. Hamburg International Conference of Logistics (pp. 273-281). Hamburg, Germany.
 [8]. Dües, C., Tan, K., & Lim, M. (2011). Green as the New Lean: How to Use Lean Practices as a Catalyst to Greening Your Supply Chain. Journal of Cleaner Production: 1-18.
 [9]. Carvalho, H & ,.Cruz-Machado, V. (2011). Integrating Lean, Agile, Resilience and Green Paradigms in Supply Chain Management (LARG_SCM). Supply Chain Management: 28-47.
 [10]. جمالی غلام رضا ،کریمی اصل الهام ، ارزیابی استراتژی های رقابتی مدیریت زنجیره تامین لارج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان ، مجله مدیریت تولید و عملیات، سال نهم شماره ۱ (پیاپی ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۷)، صص ۲۹ -54.
[13]. جمالی غلام رضا ،کریمی اصل الهام ، قاسمیه رحیم ، تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیره تامین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، نشریه مدیریت صنعتی، سال هفتم شماره ۱۹ (زمستان ۱۳۹۴)، صص ۸۱۳ -836.
[16]. اکبر زاده زین العابدین، مطالعات اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ، 31 فروردین 1396 دانشگاه مازندران.
[17]. مومن زاده رضا، پیله وری نازنین، عسگری محمد رضا، ارزیابی عملکرد زنجیره تامین  بر اساس  مدل بومی یکپارچه لارج ، پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و  مدیریت 1396.
[18]. محمدنژاد چاری فاطمه، صفائی قادیکلایی عبدالحمید. شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین لارج (مطالعه موردی: صنایع غذایی و لبنی کاله( تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ) ۱۳۹۵;  صص 102-120
[27]. صفایی قادیکلایی.، محمدنژاد چاری(1394) تبیین مدل مفهومی اولویت بندی تامین کنندگان زنجیره تامین در پارادایم لارج، اولین همایش علمی یافته های نوین مدیریت، کارآفرینی و آموزشی ایران.
[28].عجم زاده، ل.، انوری (1392) ،مروری بر طراحی مدل ترکیبی زنجیره تامین لارج و پایدار، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها.
[29].Carvalho H., Azevedo S., Cruz-Machado V. (2014) Trade-offs among Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms in Supply Chain Management: A Case Study Approach. In: Xu J., Fry J., Lev B., Hajiyev A. (eds) Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management.
 [30]. Rolo A., Pires A.R., Saraiva M. (2014) Supply Chain as a Collaborative Virtual Network Based on LARG Strategy. Proceedings of the Eighth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 280.
 [31]. Susana G. Azevedo, Helena Carvalho, and V. Cruz-Machado, A proposal of LARG Supply Chain Management Practices and a Performance Measurement System, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 1, No. 1, April 2011.
 [32]. I. Cabral, A. Grilo ,V.´lio C. Machado , A decision-making model for Lean, Agile, Resilient and Green supply chain management, International Journal of Production Research Vol. 50, No. 17, 1 September 2012, 4830–4845.
 [33]. P. Espadinha, A. Grilo, R. Puga-Leal, V. Cruz-Machado, A Model for Evaluating Lean, Agile, Resilient and Green Practices Interoperability in Supply Chains , 2011 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management . DOI: 10.1109/IEEM.2011.6118107 .
 [34]. Maleki, M., da Cruz, P., Valente, R., & Machado, V. (2011). "Supply Chain Integration Methodology: LARGe Supply Chain". Encontro Nacional de Engenharia e Gestão Industrial, 57.
 [35]. Maleki, M., Cruz Machado, V., (2013). Generic Integration of Lean, Agile, Resilient, and Green Practices in Automotive Supply Chain. Review of International Comparative Management. (14), 237-248.
 [36]. Carvalho, H., Duarte , S., & Cruz Machado, V. (2011). "Lean, agile, resilient and green: divergencies and synergies". InternationalJournal of Lean Six, 2(2), 151-179.
 [37]. Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). LARG index: A benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain. Benchmarking, 23(6), 1472-1499. https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2014-0072.
 [38]. Ghotbabadi, A. R., Gandaee, S., & Gandaee, M. T. (2016). Making LARG Supply Chain Management Smart and Identification of its Conditions with Management Tools of SWOT, BI, and RFID Technology. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(9),321-333.
 [39]. Pedro Espadinha-Cruz; António Grilo; Virgílio Cruz-Machado, Fuzzy evaluation model to assess interoperability in LARG Supply Chains, 2012 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2012).
 [40]. Susana G. Azevedo, Helena Carvalho, and V. Cruz-Machado, The Influence of LARG Supply Chain Management Practices on Manufacturing Supply Chain Performance, Conference: International Conference on Economics, Business and Marketing Management – CEBMM 2011.
 [41]. Sousa, J. C. de, Alves, M. B., Leocádio, L. and Rossato, J. (2019) “Environmental Management of Larg Supply Chain: A Diagnostic Instrument Proposed for Assessing Suppliers”, Brazilian Business Review, 16(6), pp. 537-554. doi: 10.15728/bbr.2019.16.6.1.
 [42]. N..RASIDIa, N. Haqimin وM. SALLEH, J. JEEVAN , Compatibility Analysis of New Lean, Agile, Resilience and Green (LARG) Paradigm for Enhancing Seaport Supply Chain Practices , International Journal of e-Navigation and Maritime Economy 13 (2019) 070–083. [43]. S.Aisyah, C.l Jaqin, H. Purba, Identification Of Lean, Agile, Resilient, And Green (Larg) Practices On Agro Industry Indonesia , Proceedings of the 2019 1st International Conference on Engineering and Management in Industrial System (ICOEMIS 2019)