نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران

10.22034/irm.2021.302445.1144

چکیده

چابکی فکری اشاره به مجموعه ای از دانش ذخیره شده در کارکنان سازمان دارد که می تواند زمینه ساز ایجاد نوآری در سازمان باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه انجام گرفته است. جامعه اماری پژوهش حاضر مدیران مشاغل خرد شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل چهار بخش اطلاعات فردی، سنجش نورآوری، سنجش رهبری کارآفرینانه و سنجش چابکی فکری بود. که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ ( برای هریک از بخش ها(بالاتر از 80/0) مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست امده از معادلات ساختاری چابکی فکری با نقش میانجی آینده نگری و جامعه سازی بر نوآوری موثر است و نتایج معادلات ساختاری بیانگر معنی داری مدل پژوهش بود. در این پژوهش کلیه تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار IBMSPSS نسخه 24 و LISREL. نسخه 5/8 انجام شد.

کلیدواژه‌ها


 
[1] Santos-Rodrigues, H., Dorrego, P. F., & Jardon, C. F. (2010). The influence of human capital on the innovativeness of firms. International Business & Economics Research Journal.
[2].سعادت، احمد و دانش زاده، محمد،(1396)،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری کسب و کار در طبقات مشاغل خرد ( مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران )،سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار،تهران،،،https://civilica.com/doc/743500
 [3].چوپانی، حیدر، زارع خلیلی، مجتبی، قاسمی، عقیل، غلام زاده، حجت. (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1), 27-59.
[4]. Cegarra-Navarro, J. G., & Martelo-Landroguez, S. (2020). The effect of organizational memory on organizational agility: Testing the role of counter-knowledge and knowledge application. Journal of Intellectual Capital. https://doi.org/10.1108/JIC- 03-2019-0048.
 [5]. Renko, M. (2018). Entrepreneurial leadership. In J. Antonakis, & D. V. Day (Eds.). The nature of leadership (pp. 381–408). (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
[6]. Miao, Q., Newman, A., Schwarz, G., & Cooper, B. (2018). How Leadership and Public Service Motivation Enhance Innovative Behavior. Public Administration Review, 78(1), 71-81
 [7].غلامی کرین، محمود، عبدالمنافی، سعید، عظیمی، حسین. (1394). مدیریت سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی کارکنان در گروه خودرو‌سازی سایپا. مدیریت تولید و عملیات، 6(2), 145-164.
. [8] Diabate, A., Allate, B. M., Wei, D., & Yu, L. (2019). Do firm and entrepreneur characteristics play a role in smes’ sustainable growth in a middle-income economy like Cˆote d’Ivoire? Sustainability, 11(6), 1557
 [9] Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., & Roos, G. (1999). The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources. European Management Journal, 17(4), 391–402.
 
 
[10]. هاشمی نکو، سید علیرضا،1389،رهبری کارآفرینانه، صفات و ویژگی‌ها،اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی،شیراز،،،https://civilica.com/doc/108047
[11]. زالی، محمدرضا. (1390). به‌سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 4(2), 45-66
. [12] Brink, T. (2017). SME routes for innovation collaboration with larger enterprises. Industrial Marketing Management, 64, 122–134.
 [13] Shapira, Philip, (1996), “An Overview of Technology Diffusion Policies and Programs to Enhance The Technological Absorptive Capabilities of Small and Medium Enterprise”, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA.
[14].رضائی, روح اله, مغانلو, فاطمه, قهرمانی, مهدی. (1396). اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان). مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی", 15(1), 117-139.
 [15]. سمیعی، روح الله و پناهی گرجی محله، یوسف و لطفی، ناصر، (1395)،بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه بر خلاقیت و نوآوری سازمانی،چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان،بابلسر،،،https://civilica.com/doc/652722
[16]. باقری مجد, روح اله, مهدی پور, یوسف, باقری مجد, عادل. (1397). تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک‌های نوآورانه در آموزش عالی (دانشگاه سیستان‌وبلوچستان). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 11(4), 739-758. doi: 10.22059/jed.2019.277168.652930
 . [17] Agyapong, F. O., Agyapong, A., & Poku, K. (2017). Nexus between social capital and performance of micro and small firms in an emerging economy: The mediating role of innovation. Cogent Business & Management4(1), 1309784.