شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 اداره تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز

2 اداره تحقیقات و توسعه لاستیک بارز

10.22034/irm.2022.145110

چکیده

تایر به دلیل آنکه مستقیماً با عملکردهایی همچون ترمزگیری، شتاب‌گیری و راحتی سرنشین در ارتباط می‌باشد، یک جزء بسیار مهم و ویژه برای خودرو می‌باشد. افزایش دوام تایر و اهمیت دادن به این پارامتر باعث افزایش امنیت جاده‌ای خواهد شد. نکته قابل توجه این است که عمر خستگی تایر باید همواره بیشتر از عمر سایش آن باشد و اگر عمر سایش افزایش یابد متناسب با آن عمر خستگی نیز باید افزایش می‌یابد. خستگی یک علت معمول در مورد واماندگی تایرهای رادیال با بلت فولادی می‌باشد. پارامترهایی همچون گرما، سرعت، ساختار تایر و پیرشدگی بر روی عمرخستگی تایر اثر گذار می باشد. در این مقاله اثر عواملی همچون گرما، سرعت، عمر خستگی و پیرشدگی بر روی دوام تایر و ارتباط بین آنها مطالعه شده است. همچنین نحوه ایجاد ترک و شروع رشد ترک در سر بلت بررسی شده است. در انتها تاثیر تعداد سیم های بلت و آرایش آن بر روی استحکام ناحیه بلت نشان داده شده است. در این مقاله نشان داده شده است که عامل مکانیکی به خصوص بحث خستگی تایر باعث ایجاد ترک و شروع رشد ترک بر اثر بارهای نوسانی می شود. همچنین به علت خاصیت ویسکوالاستیک کامپاند، در نواحی بحرانی تایر گرمای زیادی ایجاد می‌شود که این گرما باعث کاهش عمر تایر می شود. همچنین پیرشدگی همراه با گرما باعث کاهش استحکام کششی و تخریب تایر می شود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Ciesielski, An introduction to rubber technology. iSmithers Rapra publishing, 1999.
  2. Koczorowska, B. Jurkowska, and B. Jurkowski, "Studies of sulfur behavior in rubber compounds," Journal of applied polymer science, vol. 69, no. 8, pp. 1531-1536, 1998.
  3. Jurkowski and B. Jurkowska, "On the mechanism of sulfur behavior in rubber compounds," Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, vol. 37, no. 2, pp. 135-142, 1998.
  4. Muroga et al., "New evaluation method for the curing degree of rubber and its nanocomposites using ATR-FTIR spectroscopy," Polymer Testing, vol. 93, p. 106993, 2021.
  5. A. Kader and C. Nah, "Influence of clay on the vulcanization kinetics of fluoroelastomer nanocomposites," Polymer, vol. 45, no. 7, pp. 2237-2247, 2004.
  6. Terada, K. KOGE, K. Komaguchi, S. Hayakawa, and H. Tsutsumi, "Thermal stability change of insoluble sulfur by heat treatment and its mechanism study," Analytical Sciences, p. 19SAP05, 2019.
  7. Cataldo, "A study on the structure and properties of polymeric sulfur," Die Angewandte Makromolekulare Chemie: Applied Macromolecular Chemistry and Physics, vol. 249, no. 1, pp. 137-149, 1997.
  8. Shahrampour and A. Motavalizadehkakhky, "The effects of sulfur curing systems (insoluble-rhombic) on physical and thermal properties of the matrix polymeric of styrene butadiene rubber," Petroleum Chemistry, vol. 57, no. 8, pp. 700-704, 2017.
  9. Shahrampour, "Comparison of Sulfur Curing Systems (Insoluble-Rhombic) on Physical and Thermal Properties of the Matrix Polymeric of Styrene-Butadiene Rubber and Natural Rubber," Petroleum Chemistry, vol. 58, no. 8, pp. 721-726, 2018.
  10. Saleesung, D. Reichert, K. Saalwächter, and C. Sirisinha, "Correlation of crosslink densities using solid state NMR and conventional techniques in peroxide-crosslinked EPDM rubber," Polymer, vol. 56, pp. 309-317, 2015.
  11. J. Flory, "Molecular Theory of Rubber Elasticity," Polymer Journal, Regular Article vol. 17, p. 1, 01/15/online 1985.
  12. A. Yasir, M. H. Al Maamori, and H. M. Ali, "Effect of carbon black types on curing behavior of natural rubber," European Journal of Advances in Engineering and Technology, vol. 2, no. 5, pp. 77-80, 2015.
  13. Ghosh, S. Katare, P. Patkar, J. M. Caruthers, V. Venkatasubramanian, and K. A. Walker, "Sulfur vulcanization of natural rubber for benzothiazole accelerated formulations: from reaction mechanisms to a rational kinetic model," Rubber chemistry and technology, vol. 76, no. 3, pp. 592-693, 2003.
  14. Ding and A. Leonov, "A kinetic model for sulfur accelerated vulcanization of a natural rubber compound," Journal of applied polymer science, vol. 61, no. 3, pp. 455-463, 1996.
  15. Milani and F. Milani, "Kinetic finite element model to optimize sulfur vulcanization: Application to extruded epdm weather‐strips," Polymer Engineering & Science, vol. 53, no. 2, pp. 353-369, 2013.
  16. Isayev and J. Deng, "Nonisothermal vulcanization of rubber compounds," Rubber Chemistry and Technology, vol. 61, no. 2, pp. 340-361, 1988.
  17. Rafei, M. Ghoreishy, and G. Naderi, "Development of an advanced computer simulation technique for the modeling of rubber curing process," Computational Materials Science, vol. 47, no. 2, pp. 539-547, 2009.