شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر عامل شرکت آویژه اتوماسیون پارس

10.22034/irm.2021.245281.1111

چکیده

در دنیای کنونی مهمترین عامل توسعه، ارتقاء بهره وری منابع انسانی است. شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی و اولویت بندی آنها در ارتقای بهره وری نیروی انسانی قابل توجه بوده است و می تواند نوید بخش دستیابی به بهره وری سازمانی و ملی باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) ارائه شود. جامعه آماری تحقیق کارمندان و پرسنل شرکت تولیدی ایران تایر به تعداد 120 نفر و حجم نمونه 92 نفر تعیین شد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته و به تعداد 28 سوال می باشد. روائی پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایائی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به مقدار %91 به دست آمد که نشان از صحت و قابلیت بالای پرسش نامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار SPSS و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون پارامتریک T-test استفاده گردید. نتایج نشان از تایید 2 فرضیه و عدم تایید 5 فرضیه است بطوریکه فاکتور های شناخت شغل و سازگاری محیطی بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در شرکت تولیدی ایران تایر موثر هستند و فاکتورهای توان، حمایت سازمانی، انگیزش، ارزیابی عملکرد و اعتبار تصمیم بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در این شرکت موثر نمی باشند

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. ایران نژاد، مهدی، (1373)، نقش بهساز منابع انسانی در بهبود بهره وری، مجموعه مقالات و سخنرانی‏های اولین کنگره ملی بهره وری ایران، سازمان ملی بهره وری.
  2. بیان، حسام الدین، (1372)، آئین مدیریت، انتشارات مرکز آموزش دولتی.
  3. رضائیان، علی، (1372)، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  4. سلیمانی جواد، سیدجوادین سید رضا، شاه‌حسینی محمد‌علی، (1399)، طراحی مدل توسعه شایستگی رهبری مدیران صنعت فولاد با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، (43)11، 138-109.‎
  5. بامداد صوفی جهانیار، حسینی صفا صدیقه، متقی محمد، پهلوانی عبدالکریم، (1394)، طراحی الگویی برای ارزیابی بهره‌وری نظام مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، (26)7, 89-63.‎
  6. خیراندیش مهدی، عسگری ناصر، (1399)، شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های منابع انسانی به منظور ارتقای بهره‌وری دورکاری در سازمان های دولتی،مدیریت بهره‌وری، 14(1(52)بهار)، 116-97.
  7. غفاری زنوزی مهرداد، محبی سراج‌الدین، دانش فرد کرم اله، (1398)، ارائه الگوی سیستمی ارتقای بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه با رویکرد دیماتل فازی (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی)،مدیریت بهره‌وری، در نوبت چاپ.
  8. Baharin, R., Syah Aji, R. H., Yussof, I., & Mohd Saukani, N. (2020). Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia. Iranian Journal of Management Studies, 13(1), 139-164.
  9. Gurmu, A. T., & Ongkowijoyo, C. S. (2020). Predicting Construction Labor Productivity Based on Implementation Levels of Human Resource Management Practices. Journal of Construction Engineering and Management, 146(3), 04019115.
  10. Macke, J., & Genari, D. (2019). Systematic literature review on sustainable human resource management. Journal of Cleaner Production, 208, 806-815.
  11. Alyew, A., Bassa, M., Reta, A., & Tora, M. A. (2019). A Study on Factors Affecting Labour Productivity on Construction Projects in Wolaita Zone, Ethiopia. International Journal of Engineering Research & Technology, 8(12), 817-822.
  12. Bernad, C., Fuentelsaz, L., & Gomes, J. (2010). The Effect of Mergers and Acquisitions on Productivity: An Empirical Application to Spanish Banking. Omega, 38(5), 283-293.
  13. Sullivan, J. (2011). Increasing Employee Productivity: The Strategic Role That HR Essentially Ignores. Talent Management ERE.