تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/irm.2021.319307.1158

چکیده

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید بررسی شود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل 1080 نفر از مدیران و کارکان شرکت بیمه ایرن می‌باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 284 نفر به دست آمد که این تعداد نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری مفاهیم مورد نظر از پرسشنامه استفاده شد و با استفاده از آزمون‌های آماری، توصیفی و استنباطی، داده‌های گردآوری‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی سازه و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت ریسک بازار بر عملکرد توسعه خدمات جدید تاثیر مثبت دارد. همچنین ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Keizera, Jimme A., Johannes IM Halman, and Michael Song. From experience: applying the risk diagnosing methodology." Journal of Product Innovation Management 19, no. 3: 213-232 (2002)
  2. Cierpicki, S., Wright, M., & Sharp, B. (2002). Managers’ Knowledge of Marketing Principles: The Case of New Product Development. Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science, 5, 771-790.
  3. Salavati, M. T. (2016). Improving New Product Development Performance by Risk Management. Journal of Business & Industrial Marketing, 418-425.
  4. Ulrich, K. T. & Eppinger, S. D. (2004). Product design and development . Third Edition. New York, McGraw-Hill.
  5. Mu, Jifeng, Gang Peng, and Douglas L. MacLachlan. Effect of risk management strategy on NPD Technovation 29, no. 3: 170-180 (2009).
  6. براتی، سعید؛ لرستانی، علیرضا (1395). بررسی عوامل مدیریت ریسک در بانک ها، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  7. O’connor, . C., & Rice, M. P. (2013). Comprehensive Model Of Uncertainty Associated With Radical Innovation. Product Innovation Management, 30, 2-18.
  8. Schulte ,J. & Hallstedt, S. (2018). Risk Management Practices in Product Development Companies, In: Proceedings of Norddesign
  9. ندری، کامران و محرابی، لیلا (1397). بررسی أنواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی، راهبرد، 54، 160-181
  10. رمضانی، بیان­اله؛ کریم­خانی، مسعود (1394). استراتژی درتوسعه محصولات و خدمات بانکداری الکترونیکی (NPD)نظام بانکی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، شرکت پژوهشی طرود شمال.
  11. Duval, J. (2013). Eight Simple Steps For New Product Development. London. , 7_ 22
  12. Hartley, R.H.,
  13. Marketing Mistakes and Successes, 10th ed. Wiley,New York, NY
  14. Plourd, K(2009). Rethinking risk. CFO. January, 66-69.
  15. Ayala-Cruz, J. (2016). Project Risk Planning In High-Tech New Product Development. Academia Revista Latinoamericana De Administración, 29(2), 110-124.
  16. Oehmen, J., Olechowski, A., Kenley, C., & Ben-Daya, M. (2014). Analysis Of The Effect Of Risk Management Practices On The Performance Of New Product Development Programs. Technovation, 38(8), 441-453.
  17. Park, Y. H. (2010). A Study of Risk Management and Performance Measures on New Product Development. Asian Journal on Quality, 11(1), 39-48.
  18. Browning, T. R., Deyst, J. J., Eppinger, S. D., & Whitney, D. E. Adding value in product development by creating information and reducing risk. Engineering Management, IEEE Transactions on, 49(4), 443-458 (2002).
  19. Moenaert, Rudy K., Amoud De Meyer, William E. Souder, and Dirk Deschoolmeester. R&D/marketing communication during the fuzzy front-end. Engineering Management, IEEE Transactions on 42, no. 3: 243-258 (1995).
  20. Moriarty, R.T., Kosnik, T.J.,. High-tech marketing: concepts, continuity, and change. Sloan Management Review 30 (4), 7–17 (1989).
  21. Kim, Y., & Vonortas, N. S. (2014). Managing risk in the formative years: Evidence from young enterprises in Europe. Technovation, 34(8), 454-465.
  22. Meyerowitz, B.E., Chaiken, S., The effects of message framing on BSE attitudes, intentions, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology 52 (3), 500–510 (1987).
  23. Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J., Benchmarking the firm‟s critical success factors in new project Journal of Product Innovation Management 12 (5), 374–391 (1995).
  24. Ricondo, I., Arrieta, J. A., & Aranguren, N. (2006). NPD Risk Management: Proposed Implementation to Increase New Product Success. Technology Management Conference, IEEE International. 2006.
  25. Doering, D.S., Parayre, R. (2000). Identification and assessment of emerging technologies. In: Day, G., et al. (Eds.), Wharton on Managing Emerging Technologies. Wiley, New York
  26. Gibson D. and Gurr G., (2001). “Quicklook” Assessment of greater Adelaide’s assets & challenges for accelerated technology-based growth, Adelaide Knowledge Hub Project, Final Report, November, pp. 16–18.
  27. Trzmielak D.M. (2013). Commercialization of knowledge and technology – determinants and strategies [in Polish], Lodz University Press, Łódź, pp. 179–180.
  28. آذر، عادل؛قیدرخلجانی، جعفر؛هاشمی مجومرد، سیدمجتبی (1395). طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک های موجود در توسعه محصول جدید، مدیریت صنعتی (دانش مدیریت)، 8(1)، 1-22
  29. Mansor, N,. Norbaya, S., Kazuhiro, O. (2016). Risk Actors­ Affecting New Product Development (NPD) Performance in Small Medium Enterprises (SMEs), IJRRAS. 27(1), 18-25.

  New York, NY

  1. صفری، شاهین، مرشدی، هادی؛شفیعی، علی (1400). بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار از طریق نقش میانجی یادگیری سازمانی و قابلیتهای نوآورانه در شرکت بیمه ایران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 55(4)، 54-64
  2. فتحی عبداللهی، محمد (1395). تاثیر مشارکت مشتری بر عملکرد توسعه محصول جدید با استفاده از روش فرا تحلیل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده مدیریت و حسابداری
  3. میرزارمضانی، ابوالفضل؛گلستان هاشمی، سیدمهدی؛ناصریان، سیدمحمدمسعود (1396). شناسایی ریسک های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت بندی با فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) ، رشد فناوری، 14(53)، 18-26