مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کار آفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/irm.2022.321382.1161

چکیده

هوشیاری کارآفرینانه مدیران و کارمندان و داشتن مهارت های کارآفرینی به عنوان سازوکار مهم توسعه کارآفرینی تلقی میشود. امروزه، انتظارات و توقعات اکثر مردم از سازمان‌ها، قدم به خواسته‌های اجتماعی گذارده است؛ همین امر، سازمان ها را در راستای پاسخگویی به انتظارات اجتماعی، حرکت میدهد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، کمی می‌باشد. جامعه آماری 50 نفر از مدیران و کارکنان خبره شرکت لاستیک آرتاویل می‌باشد که 44 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام تجزیه‌وتحلیل از از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه‌گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روابط همخطی بین متغیرها مورد تایید قرار گرفته است و هوشیاری کارآفرینانه میتواند بر توسعه کارآفرینی اثرگذار باشد و سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای مهارت های کارآفرینی و هوشیاری کارآفرینانه باشند که در نهایت بتواند پاسخگویی اجتماعی را هم در محیط سازمان ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. اکرامی ،محمود و قلمکاری،مهان(1395)" ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش" فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ، شماره 24،صفحه 33-44
  2. آزادارمکی،امیر؛داودی،عارفه؛علیزاده مجد،امیررضا(1399).تاثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه، نشریه لاستیک ایران، سال25، شماره99، ص99-120
  3. توحید لو، وحیده .(1392) بررسی ابعاد پاسخگویی اجتماعی در تعامل مردم و سازمان های اجتماعی ( مورد مطالعه: دهیاری و شورای روستای قمصر از توابع استان تهران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته توسعه روستایی(توسعه اجتماعی)، دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
  4. حقیقت دوستی سیار, وحید, صالحی, محمد, فلاح, وحید. (1396). ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 9(ویژه نامه 97), 24-31.
  5. داوری علی,افشم نسترن,فرخ منش ترانه (1394). سیاست های کلان موثر بر توسعه کارآفرینی بر اساس الگو های محیط کسب و کار، همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، 1394, دوره2
  6. سیدی ، تقی خانی ، امیر ،( 1390)، موانع توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعه کارآفرینی،کار و جامعه ، شماره 135، شهریور ماه
  7. شریف زاده محمدشریف, عبداله زاده غلامحسین،(1394). مولفه های توسعه ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، دوره  1، شماره  32 ; از صفحه 96 تا صفحه 112 .
  8. شهباززادگان, سمیرا (1397) پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی. همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 97, تبریز - ایران
  9. شیعه،هاجر وقنواتی، شیرین ونبیئی، پریسا وامینی، میترا (1394) در تحقیقی تحت عنوان " تبیین شاخص های پاسخگویی اجتماعی دانشکده های علوم پزشکی" نشریه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) » شماره1
  10. صفا، لیلا؛ علم بیگی، امیر و غلامی، حسام الدین (1395) اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان ». فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی(1) 9، .57-68.
  11. طالبی، محمدرضا؛ الوانی، مهدی؛ محمودزاده، مجتبی و عطایی، محمد (1397) شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه برمینای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی ». فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی ، (2) 11 ، ۲۲۱ – ۲.
  12. علیزاده‌مجد،امیررضا؛بدیع‌زاده،علی؛حسینی،سیدرسول؛سعیدنیا،حمیدرضا؛علیرضایی،ابوتراب(1397). تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14،51، ص227-248.
  13. علیزاده‌مجد،امیررضا؛داودی،عارفه؛سقازاده،نرگس(1398).مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه:شرکت لاستیک یزدتایر)،نشریه علمی صنعت لاستیک ایران،دوره24، شماره97، ص67-126.
  14. علیزاده‌مجد،امیررضا؛داودی،عارفه؛سقازاده،نرگس(1399).مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه:آرتاویل تایر) ،نشریه علمی صنعت لاستیک ایران،دوره25، شماره99، ص55-123.
  15. غدیری، مصطفی و فهیم زاده، طاهر و کریمی آخورمه، امیر،(1392)،بررسی و تحلیل مشکلات در فرآیند آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها و تاثیر آن بر فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کارهای واحدهای استراتژیک،اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)،رودهن
  16. گل محمدی, عماد, نکوئی زاده, مریم, محمدی, نشاط, گل محمدی, میلاد. (1395). رابطه رهبری تحول‌آفرین با پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی41،79-104
  17. گودرزی, ریحانه, حسینی, سید رسول, طبائیان, سید کمال (1397). چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران.فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی۴(11)،661-679.
  18. محمدیان ، مهدی ،(1395)، مدیریت پاسخگویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه تبریز
  19. مخبر دزفولی, عبداله, جمشیدی, امید, حاجی میررحیمی, سید داوود. (1396(، طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی و تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی, 73-90.
  20. مکی آل آقا، بدیع الزمان(1386) نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی ، نوآوری های مدیریت آموزشی پاییز , دوره2 ,4 شماره  مسلسل 8، 127-115.
  21. موسوی،زهراسادات؛علیرضایی،ابوتراب؛شاه‌منصوری،اشرف؛علیزاده‌مجد،امیررضا(1399). ارائه مدل برندینگ کسب‌وکارهای زنجیره‌ای روستایی در ایران، دراسات فی‌العلوم الانسانیه،27(3)،ص1-17.
  22. ناظم،میترا؛علیزاده‌مجد،امیررضا؛نارنجی،مسعود(1400).تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با نقش میانجی: رفتار کارآفرینانه(مورد مطالعه:شرکت‌های منتخب حوزه فناوری اطلاعات)، دراسات فی العلوم الانسانیه،28(1)،صص67-92.
  23. الوانی، سید مهدی (1396)؛ ”مدیریت عمومی“، تهران نشر نی.
  24. الوانی، سید مهدی ، رودگرنژاد،فروغ،(1389). مدل توسعه کارآفرینی در سازمانهای کوچک و متوسط ، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره4، پیاپی 37،زمستان 89، ص ص 87-73
  25. ورکیانی پور ،نفیسه و حسینی،سید محد رضا وسمیعی، روح الله و اشرفی ،مجید(1398) در تحقیقی تحت عنوان "ارایه مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایداری روستایی" تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم ،شماره 54
  26. یعقوبی،نورمحمد(1389)؛ "مدیریت دولتی: سیر اندیشه های نوین "؛ انتشارات سمت
  27. Benjamine MARIA, MAJDA SEBBANI, LATIFA ADARMOUCH, OUASSIM MANSOURY, and MOHAMED AMINE,(2022) The social accountability of nursing training institutes in Morocco: The knowledge, perceptions and realization of its aspects, J Adv Med Educ Prof. 2021 Oct; 9(4): 197–203.
  28. Boydell victoria,Heather McMullenJoanna CorderoPetrus SteynJames Kiare (2019). Studying social accountability in the context of health system strengthening: innovations and considerations for future work,Health Research Policy and Systems volume 17, Article number: 34 
  29. Galindo-Martin Miguel-Angel& Méndez-Picazo María-Teresa(2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work? Journal of Business Research 67(5):825–829
  30. Gorji Hasan Abolghasem, Noureddin Niknam, Zeinab Ghaedchukamei,Abdulsamad Gharavinia,Mehdi Safari,Maasumeh Elahi,Razie Rahmati,Nezamaddin Mengelizadeh,6 Nahid Aghaei,Hamid Alaee Ghojogh,and Khosro Shakeri(2021) Evaluation of social accountability in hospital managers, J Educ Health Promot. 2021; 10: 104.
  31. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal , 36 (6), 831-850.
  32. Kelly Dervla.,Sarah Hyde &Mohamed Elhassan Abdalla(2021) Mapping health, social and health system issues and applying a social accountability inventory to a problem based learning medical curriculum, Medical Education Online ,Volume 27, 2022 - Issue 1
  33. Lee, E.M., Park, S.Y. and Lee, H.J. (2013), “Employees’ perception of CSR activities: its antecedents and consequences”, Journal of Business Research, Vol. 66 No. 10, pp. 1716-1724.
  34. Lee, K., Kim, Y., & Koh, D. (2016). Organizational learning, top management team’s entrepreneurial alertness, and corporate entrepreneurship in high-tech firms. Asian Journal of Technology Innovation, 24(3), 338-360
  35. Lumpkin, G. T., & Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity–recognition process. Entrepreneurship theory and practice, 29(4), 451-472.
  36. Malecki Edward J. (2018)”Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems” john Wiley & Sons Ltd https://doi.org/10.1111/gec3.12359
  37. Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138, 273-279
  38. Pagano, A., Petrucci, F. & Bocconcelli, R., (2019), ‘A business network perspective on unconventional entrepreneurship: A case from the cultural sector’, Journal of Business Research 92(1), 455–464. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.012
  39. K. (2001), “corporate Social Responsibility Audit within a Quality” Management Frome work Journal of Business Ethics, Vol 131
  40. Prihatiningsih Titi Savitri ,Robert Woollard,Julian Fisher, Mohamed Elhassan Abdalla, Charles Boelen,Yassein Kamal(2020). Social Accountability and Accreditation Impacting Health System Performance and Population Health,social innovations journal24(5),1-19
  41. Sheikh, S, R & Beise, R (2011), “Corporate Social Responsibility or Cause-Related Marketing? The Role of Cause Specificity of CSR", Journal of Consumer Marketing, Volume 28, Number 1, pp: 27–39
  42. Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Haynie, J. M. (2010). Entrepreneurial spirals: Deviation–amplifying loops of an entrepreneurial mindset and organizational culture. Entrepreneurship theory and practice, 34(1), 59-82.
  43. Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
  44. Walling Erin,Eric Lachance,Lisa Yeo,Kira Koepke,Adrienne Wasik &Robert Woollard(2021). Key drivers of social accountability in nine Canadian medical schools. Medical Teacher .Volume 43, 2021 - Issue 2

    

   1. اکرامی ،محمود و قلمکاری،مهان(1395)" ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش" فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ، شماره 24،صفحه 33-44
   2. آزادارمکی،امیر؛داودی،عارفه؛علیزاده مجد،امیررضا(1399).تاثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه، نشریه لاستیک ایران، سال25، شماره99، ص99-120
   3. توحید لو، وحیده .(1392) بررسی ابعاد پاسخگویی اجتماعی در تعامل مردم و سازمان های اجتماعی ( مورد مطالعه: دهیاری و شورای روستای قمصر از توابع استان تهران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته توسعه روستایی(توسعه اجتماعی)، دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
   4. حقیقت دوستی سیار, وحید, صالحی, محمد, فلاح, وحید. (1396). ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز, 9(ویژه نامه 97), 24-31.
   5. داوری علی,افشم نسترن,فرخ منش ترانه (1394). سیاست های کلان موثر بر توسعه کارآفرینی بر اساس الگو های محیط کسب و کار، همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، 1394, دوره2
   6. سیدی ، تقی خانی ، امیر ،( 1390)، موانع توسعه کارآفرینی و نقش دولت در تسهیل توسعه کارآفرینی،کار و جامعه ، شماره 135، شهریور ماه
   7. شریف زاده محمدشریف, عبداله زاده غلامحسین،(1394). مولفه های توسعه ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، دوره  1، شماره  32 ; از صفحه 96 تا صفحه 112 .
   8. شهباززادگان, سمیرا (1397) پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی. همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 97, تبریز - ایران
   9. شیعه،هاجر وقنواتی، شیرین ونبیئی، پریسا وامینی، میترا (1394) در تحقیقی تحت عنوان " تبیین شاخص های پاسخگویی اجتماعی دانشکده های علوم پزشکی" نشریه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) » شماره1
   10. صفا، لیلا؛ علم بیگی، امیر و غلامی، حسام الدین (1395) اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان ». فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی(1) 9، .57-68.
   11. طالبی، محمدرضا؛ الوانی، مهدی؛ محمودزاده، مجتبی و عطایی، محمد (1397) شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه برمینای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی ». فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی ، (2) 11 ، ۲۲۱ – ۲.
   12. علیزاده‌مجد،امیررضا؛بدیع‌زاده،علی؛حسینی،سیدرسول؛سعیدنیا،حمیدرضا؛علیرضایی،ابوتراب(1397). تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14،51، ص227-248.
   13. علیزاده‌مجد،امیررضا؛داودی،عارفه؛سقازاده،نرگس(1398).مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه:شرکت لاستیک یزدتایر)،نشریه علمی صنعت لاستیک ایران،دوره24، شماره97، ص67-126.
   14. علیزاده‌مجد،امیررضا؛داودی،عارفه؛سقازاده،نرگس(1399).مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه:آرتاویل تایر) ،نشریه علمی صنعت لاستیک ایران،دوره25، شماره99، ص55-123.
   15. غدیری، مصطفی و فهیم زاده، طاهر و کریمی آخورمه، امیر،(1392)،بررسی و تحلیل مشکلات در فرآیند آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها و تاثیر آن بر فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کارهای واحدهای استراتژیک،اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)،رودهن
   16. گل محمدی, عماد, نکوئی زاده, مریم, محمدی, نشاط, گل محمدی, میلاد. (1395). رابطه رهبری تحول‌آفرین با پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی41،79-104
   17. گودرزی, ریحانه, حسینی, سید رسول, طبائیان, سید کمال (1397). چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران.فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی۴(11)،661-679.
   18. محمدیان ، مهدی ،(1395)، مدیریت پاسخگویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه تبریز
   19. مخبر دزفولی, عبداله, جمشیدی, امید, حاجی میررحیمی, سید داوود. (1396(، طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی و تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی, 73-90.
   20. مکی آل آقا، بدیع الزمان(1386) نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی ، نوآوری های مدیریت آموزشی پاییز , دوره2 ,4 شماره  مسلسل 8، 127-115.
   21. موسوی،زهراسادات؛علیرضایی،ابوتراب؛شاه‌منصوری،اشرف؛علیزاده‌مجد،امیررضا(1399). ارائه مدل برندینگ کسب‌وکارهای زنجیره‌ای روستایی در ایران، دراسات فی‌العلوم الانسانیه،27(3)،ص1-17.
   22. ناظم،میترا؛علیزاده‌مجد،امیررضا؛نارنجی،مسعود(1400).تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با نقش میانجی: رفتار کارآفرینانه(مورد مطالعه:شرکت‌های منتخب حوزه فناوری اطلاعات)، دراسات فی العلوم الانسانیه،28(1)،صص67-92.
   23. الوانی، سید مهدی (1396)؛ ”مدیریت عمومی“، تهران نشر نی.
   24. الوانی، سید مهدی ، رودگرنژاد،فروغ،(1389). مدل توسعه کارآفرینی در سازمانهای کوچک و متوسط ، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره4، پیاپی 37،زمستان 89، ص ص 87-73
   25. ورکیانی پور ،نفیسه و حسینی،سید محد رضا وسمیعی، روح الله و اشرفی ،مجید(1398) در تحقیقی تحت عنوان "ارایه مدل توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد توسعه پایداری روستایی" تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم ،شماره 54
   26. یعقوبی،نورمحمد(1389)؛ "مدیریت دولتی: سیر اندیشه های نوین "؛ انتشارات سمت
   27. Benjamine MARIA, MAJDA SEBBANI, LATIFA ADARMOUCH, OUASSIM MANSOURY, and MOHAMED AMINE,(2022) The social accountability of nursing training institutes in Morocco: The knowledge, perceptions and realization of its aspects, J Adv Med Educ Prof. 2021 Oct; 9(4): 197–203.
   28. Boydell victoria,Heather McMullenJoanna CorderoPetrus SteynJames Kiare (2019). Studying social accountability in the context of health system strengthening: innovations and considerations for future work,Health Research Policy and Systems volume 17, Article number: 34 
   29. Galindo-Martin Miguel-Angel& Méndez-Picazo María-Teresa(2014). Entrepreneurship, economic growth, and innovation: Are feedback effects at work? Journal of Business Research 67(5):825–829
   30. Gorji Hasan Abolghasem, Noureddin Niknam, Zeinab Ghaedchukamei,Abdulsamad Gharavinia,Mehdi Safari,Maasumeh Elahi,Razie Rahmati,Nezamaddin Mengelizadeh,6 Nahid Aghaei,Hamid Alaee Ghojogh,and Khosro Shakeri(2021) Evaluation of social accountability in hospital managers, J Educ Health Promot. 2021; 10: 104.
   31. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal , 36 (6), 831-850.
   32. Kelly Dervla.,Sarah Hyde &Mohamed Elhassan Abdalla(2021) Mapping health, social and health system issues and applying a social accountability inventory to a problem based learning medical curriculum, Medical Education Online ,Volume 27, 2022 - Issue 1
   33. Lee, E.M., Park, S.Y. and Lee, H.J. (2013), “Employees’ perception of CSR activities: its antecedents and consequences”, Journal of Business Research, Vol. 66 No. 10, pp. 1716-1724.
   34. Lee, K., Kim, Y., & Koh, D. (2016). Organizational learning, top management team’s entrepreneurial alertness, and corporate entrepreneurship in high-tech firms. Asian Journal of Technology Innovation, 24(3), 338-360
   35. Lumpkin, G. T., & Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity–recognition process. Entrepreneurship theory and practice, 29(4), 451-472.
   36. Malecki Edward J. (2018)”Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems” john Wiley & Sons Ltd https://doi.org/10.1111/gec3.12359
   37. Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138, 273-279
   38. Pagano, A., Petrucci, F. & Bocconcelli, R., (2019), ‘A business network perspective on unconventional entrepreneurship: A case from the cultural sector’, Journal of Business Research 92(1), 455–464. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.07.012
   39. K. (2001), “corporate Social Responsibility Audit within a Quality” Management Frome work Journal of Business Ethics, Vol 131
   40. Prihatiningsih Titi Savitri ,Robert Woollard,Julian Fisher, Mohamed Elhassan Abdalla, Charles Boelen,Yassein Kamal(2020). Social Accountability and Accreditation Impacting Health System Performance and Population Health,social innovations journal24(5),1-19
   41. Sheikh, S, R & Beise, R (2011), “Corporate Social Responsibility or Cause-Related Marketing? The Role of Cause Specificity of CSR", Journal of Consumer Marketing, Volume 28, Number 1, pp: 27–39
   42. Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Haynie, J. M. (2010). Entrepreneurial spirals: Deviation–amplifying loops of an entrepreneurial mindset and organizational culture. Entrepreneurship theory and practice, 34(1), 59-82.
   43. Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
   44. Walling Erin,Eric Lachance,Lisa Yeo,Kira Koepke,Adrienne Wasik &Robert Woollard(2021). Key drivers of social accountability in nine Canadian medical schools. Medical Teacher .Volume 43, 2021 - Issue 2