عملکرد پترن تایر از دیدگاه مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز

10.22034/irm.2023.361032.1187

چکیده

پترن تایر از مهمترین اجزای تایر می باشد که نقش اساسی در عملکرد تایر در تماس با سطح جاده دارا می باشد. پترن تایر از بلوک هایی تشکیل شده است که هدف این مقاله، بررسی استحکام این بلوک ها می باشد. در ابتدا نرخ تغییر شکل برشی در بلوک‌ تایر تحت نیروی برشی، با استفاده از تئوری های الاستیسته و تغییرشکل های تیر در اثر ممان خمشی و نیروی برشی بدست آورده شده است. سپس مقدار صلبیت بلوک ها تحت نیروی برشی و دارای سایپ با استفاده از روابط مربوط به فنرهای سری و موازی بررسی می شود و تاثیر تعداد سایپ و عمق سایپ ها بر روی صلبیت بلوک که تحت نیروی برشی مورد بررسی قرار می گیرد. هنگامی که عمق سایپ ها نسبت به ارتفاع بلوک قابل توجه باشد، افزایش تعداد سایپ، به شدت مقدار صلبیت بلوک را کاهش می دهد. نهایتاً مقدار صلبیت یک بلوک دارای سایپ، در راستاهای مختلف و تحت زاویه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات