تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت نرم بر عملکرد کیفیت با نقش میانجی مدیریت کیفیت سخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکترای مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان

4 کارشناس مرکز رشد شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

10.22034/irm.2023.351278.1182

چکیده

مدیریت کیفیت سخت و نرم به عنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع شناخته شده‌اند که می‌توانند عملکرد کیفیت سازمان را ارتقاء ببخشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مدیریت کیفیت سخت در ارتباط بین مدیریت کیفیت نرم و عملکرد کیفیت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی اشترجان تشکیل می‌دادند. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده است و برای تعیین حجم نمونه توسط نرم افزار Sample Power، 137 شرکت تعیین گردید. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با بهره گیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن‌ها با روش آلفای کرونباخ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت نرم بر مدیریت کیفیت سخت و عملکرد کیفیت تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که تأثیر مدیریت کیفیت سخت بر عملکرد کیفیت مثبت و معنادار می‌باشد. علاوه بر این، یافته‌ها حاکی از آن است که مدیریت کیفیت نرم بر عملکرد کیفیت از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت سخت تأثیرگذار است. با توجه به نتایج بدست آمده، مدیریت کیفیت سخت و نرم می‌توانند در جهت بهبود عملکرد کیفیت در شرکت‌های کوچک و متوسط موثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات