ادراک عوامل زمینه ساز خصومت ورزی ذهنی و رفتاری مشتریان نسبت به برندهای چینی خودروسازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی،واحدآبادان،دانشگاه آزاداسلامی،آبادان،ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بین المللی خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

10.22034/irm.2023.175632

چکیده

درعصرجهانی شدن کسب وکارها ،رقابت بین برندهای داخلی وخارجی وگاها خصومت ورزی نسبت به برخی ازبرندها تشدید شده است . کمبود چارچوب نظری جامع در این حوزه، محققان را برآن داشت که پژوهشی را باهدف ادراک عوامل زمینه ساز خصومت ورزی ذهنی و رفتاری مشتریان نسبت به برندهای چینی خودروسازی در ایران مورد بررسی قراردهند.سوال اصلی این بود که چگونه می توان این عوامل را ادراک نمود. با توجه به اکتشافی بودن موضوع پژوهش امکان ارائه پاسخ اولیه یا طرح فرضیه ای متناسب با پرسش اصلی بالا وجود نداشته و دستیابی به پاسخ نهایی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون(تم) انجام گرفته است.برای گردآوری داده‌ها و استخراج نظرات خبرگان حوزه صنعت خودروسازی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از مدیران با سابقه این صنعت که با روش هدفمند و به صورت ارجاع زنجیره‌ای گلوله برفی انتخاب شده بودند انجام گرفت .سپس با یک فرایند رفت و برگشتی مبتنی بر تحلیل تم مفاهیم کلیدی در ارتباط با خصومت ورزی ذهنی و رفتاری مشتریان صنعت خودروسازی نسبت به برندهای چینی استخراج گردید. در نهایت به 194 مفهوم کلیدی و 57 کد گزینشی و 24 تم فرعی شناسایی و در قالب10تم اصلی شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی،عوامل فنی،عوامل تکنولوژی،عوامل اجتماعی،عوامل فرهنگی،عوامل انسانی،عوامل بازاریابی،عوامل موقعیتی،عوامل غیر قابل کنترل دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات